Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

DESENVOLUPAMENT NORMATIU: PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

Decret 44/2001, de 3 de març pel qual s'aprova la creació del Servei de Prevenció de riscs Laborals

Acord del Consell de Govern de 30/10/2000 pel qual s'aprova l'acord de constitució d'una comissió paritària de prevenció de riscs laborals

Resolució del conseller d'interior de 28/12/2000 sobre la creació del Servei de Prevenció de Riscs Laborals