Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

INFORMES SOBRE CONDICIONS DE TREBALL: JORNADA I HORARI
Informe lactancia acumulada i excedencia per cura de fills.pdf Informe jurídic relatiu a l'article 2.1.a) de l'Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2005, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals sobre Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
8 Informe consulta Acord conciliació familiar i laboral compatibilitat reduccio jornada i paternitat.pdf
Informe relatiu a la compatibilitat de reducció de jornada per a la cura d'infants menors d'un any durant el temps que l'altre progenitor està de baixa per maternitat/paternitat.