Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

DESENVOLUPAMENT NORMATIU: CARRERA PROFESSIONAL

Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de l'Acord del Comitè Intercentres, ambdós de 10 de març de 2023, pels quals s'aprova el desenvolupament de la carrera professional horitzontal en l'àmbit de personal dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015

Acord del Consell de Govern de 19 de gener de 2018, de ratificació de l’Acord del Comitè Intercentres de 18 de desembre de 2017 i de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de desembre de 2017 pels quals es modifiquen els acords relatius a la carrera professional del personal de l’àmbit de serveis generals

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 19 de gener de 2016 per la qual s’aproven i es fan publiques les llistes definitives del personal funcionari i del personal laboral inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i l’Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015

Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i l'Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015 pels quals s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

ACG de 25 de setembre de 2015 pel qual se suspenen els acords relatius al desenvolupament de la carrera professional del personal estatutari i del personal funcionari i laboral de serveis generals subscrits entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals corresponents.

Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifiquen els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015 mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO, mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la mesa sectorial de serveis generals i del personal laboral

Acord del Consell de Govern de 26 de febrer de 2010 de ratificació de l'Acord relatiu a la reprogramació dels punts 5 i 7 de l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO, mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Personal Laboral per al període 2008-2011

Acord de Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008, de ratificació de l'Acord entre l'Administració de la CAIB i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO, mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Personal Laboral per al període 2008-2011