Torna

Formació Professional

Recomanacions per a les Pràctiques formatives en centres de treball

 

Aplicació informàtica Forcet de gestió de les pràctiques formatives.

L'accés a l'aplicació informàtica Forcet 2.0 es realitza des de la sessió com a usuaris del GestIB.


Si teniu dubtes, us heu de posar en contacte amb l'equip directiu i els coordinadors d'FCT del vostre centre. També estan a disposició de tot el professorat els següents mitjans de comunicació amb la Conselleria:

 

Telèfon: 971 17 78 00 Extensió: 62342

Correu electrònic: fct@dgfpfp.caib.es

 

Us recomanem que des de principi de curs aneu comprovant que les dades de les empreses, tutors, etc. que hi ha introduïdes al Forcet estan actualitzades.

 

 

Dates d'inici d'FCT

Seguint l’Ordre  del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny  de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball a les Illes Balears i la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2017 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el període ordinari de realització de les pràctiques formatives s’estableix entre el dia 1 de març i el dia 30 de juny de 2018, tenint en compte  que s’exclouen de la realització de les pràctiques formatives les vacances de Setmana Santa, els dissabtes, els diumenges i els dies festius, independentment de que s’estableixi també la possibilitat de realitzar-les en període no ordinari o en període extraordinari sempre que es donin les circumstàncies que motiven aquests períodes.

 

Programes formatius

Convé revisar els programes formatius genèrics i anar treballant els específics durant el primer i segon trimestre, cal tenir en compte les aportacions fetes a les memòries finals del curs anterior.

El programa formatiu genèric, el qual s’ha d'incloure a la programació, ha de contenir un llistat d'activitats dissenyades que serveixin per elaborar els programes específics dels alumnes. Aquestes activitats, han de reflectir el 100% dels resultats d'aprenentatge o les capacitats terminals i els continguts dels estudis.

El programa formatiu específic per a cada alumne també pot servir com a part de l'informe valoratiu del tutor del centre de treball. L'heu d'ajustar a l'annex 5.

 

Durant el mes de juny les dades estadístiques d'inserció laboral havien de ser introduïdes al Forcet, seguint el menú Pràctiques/Fi d'estada/Inserció laboral. És necessari que tots els tutors que encara no han fet aquesta tasca insereixin les dades durant els dos primers mesos del curs, abans del 31 d'octubre.

 

Sol·licituds per escrit

Totes les sol·licituds que ens hagueu de fer arribar referent a les pràctiques formatives han de venir adreçades a la DGFPFP, al servei d’Oferta Formativa i Infraestructures ubicat al Carrer del Ter, 16, (Pol. Son Fuster. Edif. Alexandre Rosselló) segona planta, 07009 Palma. Les podeu fer arribar per correu postal o presencialment.

 

Exempció total de les pràctiques formatives

Aquest tràmit no es fa des del Forcet sinó que la secretaria del centre ha d’anar al GestIB i marcar l’opció d’exempció.

 

© Govern de les Illes Balears