Torna

Formació Professional

Oferta formativa FP a distància. 

A. Mòduls professionals de cicles formatius de Grau Mitjà

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa (ADG21)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0437

Comunicació empresarial i atenció al client

160

---

0438

Operacions administratives de compra-venda

120

---

0439

Empresa i administració

100

---

0440

Tractament informàtic de la informació

230

---

0441

Tècnica comptable

100

---

0156

Anglès

160

---

0449

Formació i orientació laboral

90

---

0442

Operacions administratives de recursos humans

150

---

0443

Tractament de la documentació comptable

150

---

0446

Empresa a l’aula

170

---

0448

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

170

---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0232

Automatismes industrials

295

20 h pràctiques obligatòries

0235

Instal·lacions elèctriques interiors

295

20 h pràctiques obligatòries

0241

Formació i orientació laboral

90

---

0233

Electrònica

90

10 h pràctiques obligatòries

0234

Electrotècnia

190

10 h pràctiques obligatòries

0236

Instal·lacions de distribució

130

15 h pràctiques obligatòries

0237

Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis

130

10 h pràctiques obligatòries

0238

Instal·lacions domòtiques

130

15 h pràctiques obligatòries

0239

Instal·lacions solars fotovoltaiques

60

6 h pràctiques obligatòries

0240

Màquines elèctriques

130

15 h pràctiques obligatòries

0242

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0221

Muntatge i manteniment d’equips

235

20 h pràctiques obligatòries

0222

Sistemes operatius monoestació

155

---

0223

Aplicacions ofimàtiques

235

---

0229

Formació i orientació laboral

90

---

0225

Xarxes locals

235

---

0226

Seguretat informàtica

140

---

0227

Serveis en xarxa

170

---

0228

Aplicacions web

100

---

0224

Sistemes operatius en xarxa

180

---

0230

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències sanitàries (SAN21)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0052

Manteniment mecànic preventiu del vehicle

90

Permís de conducció B
20 h pràctiques obligatòries

0054

Dotació sanitària

125

13 h pràctiques obligatòries

0055

Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència

235

24 h pràctiques obligatòries

0057

Evacuació i trasllat de pacients

235

24 h pràctiques obligatòries

0058

Suport psicològic en situacions d’emergència

60

---

0062

Formació i orientació laboral

90

---

0061

Anatomofisiologia i patologia bàsiques

125

---

0053

Logística sanitària en emergències

175

---

0056

Atenció sanitària especial en situacions d’emergència

235

19 h pràctiques obligatòries

0059

Plans d’emergències i dispositius de riscs previsibles

110

---

0060

Teleemergències

60

---

0063

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia (SAN22)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0099

Disposició i venda de productes

90

9 h pràctiques obligatòries

0100

Oficina de farmàcia

155

12 h pràctiques obligatòries

0103

Operacions bàsiques de laboratori

255

45 h pràctiques obligatòries

0106

Formació i orientació laboral

90

---

0101

Dispensació de productes farmacèutics

245

16 h pràctiques obligatòries

0061

Anatomofisiologia i patologia bàsiques

125

---

0020

Primers auxilis

40

10 h pràctiques obligatòries

0102

Dispensació de productes parafarmacèutics

215

53 h pràctiques obligatòries

0104

Formulació magistral

190

47 h pràctiques obligatòries

0105

Promoció de la salut

135

33 h pràctiques obligatòries

0107

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència (SSC21)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0210

Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència

125

---

0212

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

140

---

0213

Atenció i suport psicosocial

235

---

0215

Suport domiciliari

235

35 h pràctiques obligatòries

0217

Atenció higiènica

95

9 h pràctiques obligatòries

0020

Primers auxilis

40

10 h pràctiques obligatòries

0218

Formació i orientació laboral

90

---

0211

Destreses socials

145

---

0214

Suport a la comunicació

100

15 h pràctiques obligatòries

0216

Atenció sanitària

205

30 h pràctiques obligatòries

0831

Teleassistència

130

10 h pràctiques obligatòries

0219

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

B. Mòduls de cicles de Grau Superior:

 

Mòduls del cicle formatiu de grau superior Assistència a la direcció (ADG31)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions  addicionals

0647

Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

95

---

0648

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

95

---

0649

Ofimàtica i procés de la informació

250

Activ. en anglès

0650

Procés integral de l’activitat comercial

140

---

0651

Comunicació i atenció al client

160

---

0179

Anglès

130

---

0665

Formació i orientació laboral

90

---

0661

Protocol empresarial

140

---

0662

Organització d’esdeveniments empresarials

170

---

0663

Gestió avançada de la informació

160

Activ. en anglès

0180

Segona llengua estrangera

130

---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d’Administració i finances (ADG32)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0647

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

95

---

0648

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

95

---

0649

Ofimàtica i processament de la informació

250

Activ. en anglès

0650

Procés integral de l’activitat comercial

140

---

0651

Comunicació i atenció al client

160

---

0179

Anglès

130

---

0658

Formació i orientació laboral

90

---

0652

Gestió de recursos humans

100

---

0653

Gestió financera

120

---

0654

Comptabilitat i fiscalitat

120

---

0655

Gestió logística i comercial

80

---

0656

Simulació empresarial

180

Activ. en anglès

Mòduls del cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional (COM34)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0625

Logística d'emmagatzematge

130

---

0827

Comerç digital internacional

55

---

0825

Finançament internacional

120

---

0829

Formació i orientació laboral

90

---

0627

Gestió administrativa del comerç internacional

185

Activ. en anglès

0623

Gestió econòmica i financera de l'empresa

170

---

0822

Sistema d'informació de mercats

80

---

0823

Màrqueting internacional

140

---

0824

Negociació internacional

85

---

0826

Mitjans de pagament internacionals

80

Activ. en anglès

0622

Transport internacional de mercaderies

165

---

0179

Anglès

130

Activ. en anglès

 

Mòduls del cicle formatiu de grau superior de Gestió d’allotjaments turístics (HOT31)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0171

Estructura del mercat turístic

100

---

0172

Protocol i relacions públiques

110

---

0173

Màrqueting turístic

150

---

0176

Recepció i reserves

270

Activ. en anglès

0175

Gestió del departament de pisos

110

---

0179

Anglès

130

---

0182

Formació i orientació laboral

90

---

0174

Direcció d’allotjaments turístics

180

---

0177

Recursos humans en allotjaments

85

---

0178

Comercialització d’esdeveniments

125

Activ. en anglès

0180

Segona llengua estrangera

130

---

0183

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

 

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d' Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (HOT32)
Codi Nom Hores Indicacions addicionals
0180

2a llengua estrangera

130 ---
0384

Recursos turístics

110 ---
0172

Protocol i relacions públiques

110 ---
0173

Màrqueting turístic

150 ---
0397

Gestió de productes turístics

100 ---
0401

Formació i orientació laboral

90 ---
0171

Estructura del mercat turístic

100 ---
0402

Empresa i iniciativa emprenedora

60 ---
0399

Direcció d'entitats d'intermediació turística

140 ---
0383

Destinacions turístiques

180 ---
0398

Venda de serveis turístics

130 ---
0179

Anglès

130 ---

 

 

 

Mòduls del cicle formatiu de grau superior de Guia, informació i assistències turístiques (HOT33)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0171

Estructura del mercat turístic

100

---

0172

Protocol i relacions públiques

110

---

0173

Màrqueting turístic

150

---

0383

Destinacions turístiques

270

Activ. en anglès

0384

Recursos turístics

110

---

0179

Anglès

130

---

0389

Formació i orientació laboral

90

---

0385

Serveis d’informació turística

130

Activ. en anglès

0386

Processos d’assistència i guia

140

---

0387

Disseny de productes turístics

140

---

0180

Segona llengua estrangera

130

---

0390

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa (IFC31)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0369

Implantació de sistemes operatius

210

---

0370

Planificació i administració de xarxes

170

---

0371

Fonaments de maquinari

100

---

0372

Gestió de bases de dades

260

Activ. en anglès

0373

Llenguatges de marca i sistemes de gestió d’informació

130

---

0380

Formació i orientació laboral

90

---

0374

Administració de sistemes operatius

125

---

0375

Serveis de xarxa i Internet

125

---

0376

Implantació d’aplicacions web

135

Activ. en anglès

0377

Administració de sistemes gestors de bases de dades

60

---

0378

Seguretat i alta disponibilitat

95

---

0381

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (IFC32)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0485

Programació

230

---

0484

Bases de dades

170

Activ. en anglès

0483

Sistemes informàtics

170

---

0487

Entorns de desenvolupament

90

---

0493

Formació i orientació laboral

90

---

0373

Llenguatges de marca i sistemes de gestió d'informació

120

---

0491

Sistemes de gestió empresarial

95

---

0489

Programació multimèdia i de dispositius mòbils

85

---

0490

Programació de serveis i processos

70

---

0486

Accés a dades

125

---

0494

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

0488

Desenvolupament d'interfícies

125

Activ. en anglès

Mòduls del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions Web (IFC33)
Codi Nom Hores Indicacions addicionals
0484

Bases de dades

170 ---
0483

Sistemes informàtics

170 ---
0485

Programació

230 ---
0373

Llenguatges de marca i sistemes de gestió d'informació

120 ---
0617

Formació i orientació laboral

90 ---
0487

Entorns de desenvolupament

90 ---
0618

Empresa i iniciativa emprenedora

60 ---
0615

Disseny d'interfícies web

125 ---
0614

Desplegament d'aplicacions web

90 ---
0613

Desenvolupament web en entorn servidor

160 ---
0612

Desenvolupament web en entorn client

125 ---

 

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil (SSC31)

Codi

Nom

Hores lectives

Indicacions addicionals

0011

Didàctica de l’educació infantil

260

---

0012

Autonomia personal i salut infantil

250

Activ. en anglès

0014

Expressió i comunicació

160

---

0015

Desenvolupament cognitiu i motor

200

---

0021

Formació i orientació laboral

90

---

0013

El joc infantil i la seva metodologia

200

Activ. en anglès

0016

Desenvolupament socioafectiu

100

---

0017

Habilitats socials

100

---

0018

Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social

100

---

0020

Primers auxilis

40

---

0022

Empresa i iniciativa emprenedora

60

---

 

© Govern de les Illes Balears