Torna

Formació Professional

Normativa estatal FP dual

 

PDF Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

 

PDF Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

 

PDF LEY 43/2006, de 29 de diciembre,para la mejora del crecimiento y del empleo. Artículo 6. Exclusiones. Las bonificaciones previstas en este Programa no se aplicarán en los siguientes supuestos.

 

PDF Estatuto de los trabajadores. Artículo 11. Contratos formativos.

 

Normativa autonòmica

 

 

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 d'abril de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2018-2019 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual (10/05/2018)

 

PDF Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 30 de abril de 2018 por la cual se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los programas formativos de Formación Profesional del Sistema Educativo que se tienen que impartir durante el curso 2018-2019 en la modalidad de alternancia con la actividad en la empresa, denominada formación profesional dual (10/05/2018)

 

© Govern de les Illes Balears