El mòdul FCT

 

Què és el mòdul de Formació en centres de treball?

 

Les pràctiques formatives són un bloc de formació específica dels ensenyaments de formació professional que es desenvolupa en l'empresa. Per tant, és l'aplicació pràctica d'aquests ensenyaments en un àmbit productiu real i, per això, l'alumnat pot adquirir una identitat i una maduresa professionals motivadores d'aprenentatges futurs i d'adaptació al canvi de les qualificacions professionals.

 

Quins estudis les duen a terme?


 • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior.
 • Formació Professional Bàsica.
 • Cicles formatius de grau mitjà i superior d'Arts plàstiques i disseny.
 • Totes les modalitats de batxillerat, mitjançant la matèria optativa Estada en l'empresa.
 • Programes de formació per a la transició a la vida adulta.

 

Quina és la finalitat de les pràctiques?


 • Complementar l'adquisició de la competència professional assolida en el centre educatiu.
 • Adquirir una identitat i una maduresa professionals motivadores.
 • Donar a conèixer l'organització productiva del perfil professional i el sistema de relacions sociolaborals del centre de treball, a fi de facilitar-li la inserció laboral futura.
 • Ser avaluat de la competència professional assolida amb la collaboració de l'empresa.

 

Com funciona?


Una vegada es superen la resta dels mòduls del cicle es pot accedir al mòdul FCT.

Les persones que acrediten una experiència laboral en el mateix sector dels estudis que estan cursar poden demanar l'exempció d'aquest mòdul.

La durada d'aquest mòdul variarà depenent si és un cicle formatiu o una estada en empresa.

La jornada que es du a terme serà semblant a la jornada laboral de l'empresa

 

Aspectes que cal tenir en compte


Abans de la realització de les pràctiques formatives en una empresa i mentre es fan, és convenient tenir en compte una sèrie de consideracions:

 • L'empresa contribueix de manera important en la formació de l'alumnat perquè propicia l'oportunitat d'assolir la seva competència professional.
 • El desenvolupament de les pràctiques no implica cap tipus de relació contractual o laboral entre l'empresa i l'alumnat, per la qual cosa no es pot pagar ni cobrar cap sou.
 • En l'empresa s'han de desenvolupar les activitats esmentades en el programa formatiu que s'ha concertat prèviament.
 • L'actitud (assistència, puntualitat, responsabilitat, predisposició positiva a fer les tasques, etc.) en el lloc formatiu és un aspecte molt important per a l'avaluació de les pràctiques.
 • S'ha de complir l'horari establert, com també la resta de normes que l'empresa exigeix al seu personal (indumentària, aspecte i higiene personal, comportament, atenció al públic, ús de recursos, confidència, normes de salut i prevenció de riscos laborals, etc.).
 • Les pràctiques formatives finalitzen quan s'han realitzat les hores totals establertes.
 • L'alumnat està cobert per una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els danys que pugui ocasionar durant la seva estada.

 

© Govern de les Illes Balears