Torna

Deute

Tornar al llistat de notícies

01/07/2020

Informació sobre el Contracte marc de Tresoreria 2020 per als ens instrumentals del sector públic autonòmic i pels centres docents públics d'educació no universitària

Informació sobre el Contracte marc de Tresoreria 2020 per als ens instrumentals del sector públic autonòmic i pels centres docents públics d'educació no universitària

 

Entrada en vigor: 1 de juliol de 2020

Durada: 1 any, fins el 30 de juny de 2021

Els plecs que regeixen la contractació es poden consultar en:

http://www.caib.es/sites/deute/ca/contracte_marc_tresoreria_2020/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què és el Contracte marc de Tresoreria?

El Contracte marc de Tresoreria estableix les condicions per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En concret, les finalitats són:

 • Seleccionar les entitats de crèdit que prestaran els serveis objecte del Contracte marc.
 • Fixar el cost màxim de les comissions pels serveis bancaris.
 • Fixar l'import i el cost (tipus d'interès aplicable i comissions) de les operacions de crèdit a curt termini que s'adjudiquin.
 • Fixar les condicions d'execució dels contractes celebrats a l’empara del Contracte marc 

 

 

 

 

Qui són els destinataris del Contracte marc de Tresoreria?

 1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els organismes autònoms que integren la hisenda pública autonòmica als termes de l'article 2.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 2. Els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, descrits a l'article 2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte els organismes autònoms a què es refereix l'apartat a) anterior.
 3. Els centres docents públics d'educació no universitària.

 

 

 

 

Amb quines entitats financeres es pot tenir obert un compte bancari?

Els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els centres públics d’educació no universitària, poden operar amb qualsevol de les 9 entitats financeres següents:

 • CaixaBank, SA
 • Abanca, Corporación Bancaria, SA
 • Bankia, SA
 • Banco Santander, SA
 • Cajamar Caja Rural, SCC
 • Banco Sabadell, SA
 • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
 • Banca March, SA
 • Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, en la seva condició de banca ètica

D’acord amb la contractació adjudicada, no es poden tenir oberts comptes bancaris a entitats financeres que no formin part del Contracte marc de Tresoreria vigent, llevat dels vinculats a operacions de crèdit o els que, excepcionalment, s’hagin obert en virtut d’un conveni que, per les seves particularitats, exigeixi mantenir-los perquè les entitats del Contracte marc de Tresoreria no el puguin dur a terme. En aquest darrer cas, per mantenir oberts els comptes es requereix la conformitat prèvia de la Direcció General del Tresor i Política Financera, tret que es disposi d’una autorització prèvia i no hagin canviat les circumstàncies per les quals se va atorgar.

 

 

 

Serveis bancaris inclosos en el Contracte marc com a prestacions determinades i que no requereixen licitació

 • Comptes bancaris.
 • Operativa d'ingressos i pagaments.
 • Comptes corrents de pagaments i cobraments a justificar.
 • Els mitjans de pagament o ingrés vinculats a comptes bancaris següents:
  • Transferències, girs, xecs o qualsevol mitjà de pagament bancari assimilable admès en comerç.
  • Targetes de dèbit i de prepagament.
 • Operacions de compravenda de divises.
 • Gestió del pagament d'impostos i la seva bonificació.
 • Qualsevol altre servei bancari vinculat amb les operacions descrites anteriorment, inclosos els certificats bancaris.

Aquests serveis bancaris només es podran fer amb qualsevol de les 9 entitats adjudicatàries del Contracte marc de Tresoreria 2020, i no requereixen licitació per part de l’ens o del centre docent.

Els ens del sector públic instrumental autonòmic i els centres docents públics no universitaris hauran de comptar amb les autoritzacions preceptives que corresponguin per a cada prestació, segons la normativa vigent.

 

 

Serveis bancaris que requereixen de licitació entre les entitats adjudicatàries del Contracte marc (“prestacions NO determinades”)

 • Operacions d'actiu:
  • Inversions financeres temporals.
  • Col·locació d'excedents de tresoreria.
 • Targetes de crèdit.
 • Avals bancaris a tercers.
 • Subministrament i manteniment de terminals de punt de venda (TPV).
 • Qualsevol altre servei bancari vinculat amb les operacions descrites anteriorment.
 • Qualsevol altre servei bancari relacionat amb l'operativa d'ingressos i pagaments de qualsevol naturalesa i per qualsevol medi admès en comerç, que no estiguin incloses en les prestacions determinades dels plecs que regeixen la contractació ni excloses expressament.

Els ens del sector públic instrumental autonòmic i els centres docents públics no universitaris hauran de seleccionar l’oferta amb millor relació qualitat-preu entre les 9 entitats adjudicatàries del Contracte marc de Tresoreria 2020. Així mateix, hauran de comptar amb les autoritzacions preceptives que corresponguin per a cada prestació, segons la normativa vigent.

 

 

 

 

Comissions bancàries

Les entitats financeres adjudicatàries no poden carregar comissions en els comptes bancaris dels ens del sector públic ni dels centres docents públics no universitaris pels serveis bancaris inclosos en el Contracte marc com a prestacions determinades:

 • Comptes bancaris.
 • Operativa d'ingressos i pagaments.
 • Comptes corrents de pagaments i cobraments a justificar.
 • Els mitjans de pagament o ingrés vinculats a comptes bancaris següents:
  • Transferències, girs, xecs o qualsevol mitjà de pagament bancari assimilable admès en comerç.
  • Targetes de dèbit i de prepagament.
 • Operacions de compravenda de divises.
 • Gestió del pagament d'impostos i la seva bonificació.
 • Qualsevol altre servei bancari vinculat amb les operacions descrites anteriorment, inclosos els certificats bancaris.

En cas que ho facin, primer s’ha de reclamar a l’entitat financera. En cas que no es retorni la comissió o despesa carregada en compte, s’ha de posar en coneixement d’aquesta Direcció General, preferentment, per correu electrònic a :

Servei de Gestió Financera del Sector Públic: gfspi@tresorer.caib.es

971 17 95 00 ( ext. 66982)

 

 

Comptes bancaris

Es poden obrir comptes bancaris amb qualsevol de les 9 entitats adjudicatàries del Contracte marc de tresoreria vigent, i d’acord amb la normativa aplicable pels ens del sector públic instrumental d’una banda, i dels centres docents públics no universitaris d’una altra.

 • L’obertura, la modificació i la cancel·lació de comptes corrents dels ens del sector públic instrumental, així com la designació de les persones autoritzades per a la disposició de fons, requereix autorització de la Direcció General del Tresor i Política Financera.
 • L’obertura, la modificació i la cancel·lació de comptes corrents dels centres docents no universitaris la tramita la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

No es poden mantenir saldos deutors o negatius en els comptes bancaris oberts, excepte autorització expressa prèvia i excepcional de la Direcció General del Tresor i Política Financera, llevat dels comptes vinculats a una operació de crèdit.

 La remuneració de saldos bancaris positius serà del 0%.