Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

NOVA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A FIXOS DISCONTINUS

IMPORTANT: LA GESTIÓ DE LES PRESTACIONS ALS TREBALLADORS CORRESPON AL SEPE, L'AUTORITAT LABORAL NO GESTIONA NI TRAMITA LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE FIXOS DISCONTINUS. LA SOL·LICITUD S'HA DE DIRIGIR AL SEPE.

Tal com es va acordar a la Mesa de Diàleg Social, es considera dia 30/09/2020 com a data de fi de temporada dels treballadors i treballadores fixos discontinus, el que implica que les empreses poden suspendre els contractes laborals d’aquests treballadors i així treure’ls dels ERTO i deixar de pagar les quotes de la Seguretat Social corresponents.

BENEFICIARIS

A partir de llavors i fins el 31 de gener, els treballadors fixos discontinus tindran dret a una nova prestació extraordinària d’atur. La prestació, que no consumirà el temps acumulat d’atur, beneficiarà a les persones treballadores fixes discontínues de tots els sectors de les Illes Balears.

Hi haurà dos tipus de beneficiaris:

  1. Fixos discontinus que s’hagin vist afectats per un ERTO i que acabin el seu període d’activitat (la temporada turística).
  2. Fixos discontinus que estiguin a l’atur i ja hagin esgotat les prestacions i subsidi o l’esgotin abans de 31 de gener que es trobin dins dels supòsits següents del RDL 08/2020 (art. 26.5):
    1. Que van començar a treballar i, a conseqüència de la COVID-19, van aturar l'activitat, o;
    2. Que no van arribar a incorporar-se degut a la COVID-19.

COM SOL·LICITAR-LA

En el supòsit 1, és l'empresa qui ha de presentar una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions extraordinàries, a partir de 15 dies des de la finalització del període d'activitat.

En el supòsit 2, si la persona està a l'atur abans de l'aprovació del RDL 30/2020 és ella mateixa qui ha de demanar la prestació a partir de 15 dies des de l'entrada en vigor del RDL.

En ambdós casos la sol·licitud es dirigeix al SEPE, en cap cas a l'Autoritat Laboral.

DURACIÓ

La duració de la prestació depèn del supòsit del que es tracti. Si es tracta del supòsit A, la prestació extraordinària durarà des de la sortida de l’ERTO a dia 31 de gener.

En el cas del supòsit B, es començarà a rebre la nova prestació un cop s’esgoti la prestació extraordinària de 90 dies prevista a la RDL 08/2020 fins al 31 de gener, sempre que la persona beneficiària es trobi a l’atur i hagi esgotat totes les prestacions contributives.

 

Aquesta prestació es pot interrompre si la persona beneficiària reinicia l’activitat. Si això passa, s’han de distingir dues situacions:

  1. Si reinicia la seva activitat dins l’empresa on estava d’ERTO, la mateixa empresa és la que ha de comunicar al SEPE la interrupció de la prestació, o;

2. Si el beneficiari comença a treballar a una empresa distinta d’on estava d’ERTO o per compte propi és ell              mateix qui ha de notificar el SEPE.

La percepció de la prestació es reiniciarà quan la persona treballadora torni a trobar-se en situació legal d'atur abans del 31 de gener de 2021; la prestació és compatible amb el treball a temps parcial, si bé el SEPE deducirà la part proporcional al temps treballat.

QUANTIA

Aquesta nova prestació extraordinària serà del 70% de la Base Reguladora.