Torna

Certificació Energètica d'Edificis

Registre de certificats

banner

 

A les Illes Balears, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, com a òrgan competent en matèria de certificació energètica, gestiona les sol·licituds d'inscripció en el Registre dels certificats d'edificis de Balears.

La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic emetrà el corresponent justificant de inscripció en el Registre de certificació energètica. La inscripció en el registre donarà dret a la utilització de l'etiqueta energètica tant al tècnic certificador com al promotor o propietari.

Sobre aquests certificats, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic realitzarà els controls i les inspeccions corresponents per tal de verificar tant les dades de l'edifici utilitzades per a l'expedició del certificat, com la seva aplicació correcta en el procediment del càlcul emprat.

D’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, marca el camí cap a una Administració electrònica i sense papers.

Amb l’objectiu de millorar i agilitzar la gestió dels certificats d’eficiència energètica per part de l’Administració, el tràmit d’inscripció de certificats d’eficiència energètica es fa exclusivament de manera telemàtica. Podeu accedir a aquest tràmit via la seu electrònica del Govern (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1542609).

No obstant això, en cas excepcional, només les persones físiques (excepte que sigui un tècnic habilitat per fer aquest tipus de certificació) que necessitin una tramitació presencial podran gestionar-la directament davant la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, ubicada en el carrer Gremi Corredors, 10, del polígon Son Rossinyol, de Palma.

S’ha de remarcar que aquesta tramitació presencial no serà immediata.