Torna

Certificació Energètica d'Edificis

Registre de certificats

banner

 

A les Illes Balears, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, com a òrgan competent en matèria de certificació energètica, gestiona les sol·licituds d'inscripció en el Registre dels certificats d'edificis de Balears.

La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic emetrà el corresponent justificant de inscripció en el Registre de certificació energètica. La inscripció en el registre donarà dret a la utilització de l'etiqueta energètica tant al tècnic certificador com al promotor o propietari.

Sobre aquests certificats, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic realitzarà els controls i les inspeccions corresponents per tal de verificar tant les dades de l'edifici utilitzades per a l'expedició del certificat, com la seva aplicació correcta en el procediment del càlcul emprat.

D’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, marca el camí cap a una Administració electrònica i sense papers.

En aquest sentit i amb l’objectiu de millorar i agilitzar la gestió dels certificats d’eficiència energètica per part de l’Administració, a partir del dia 28 d’abril el tràmit d’inscripció de certificats d’eficiència energètica es fa exclusivament de manera telemàtica. Podeu accedir a aquest tràmit via la seu electrònica del Govern (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1542609) o des del lloc web de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (http://energia.caib.es).

A partir del 28 d’abril, per tant, la UDIT ha desactivat el tràmit 039 presencial. No obstant això, en cas excepcional, només les persones físiques (excepte que sigui un tècnic habilitat per fer aquest tipus de certificació) que necessitin una tramitació presencial podran gestionar-la directament davant la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, ubicada en el carrer Gremi Corredors, 10, del polígon Son Rossinyol, de Palma.

S’ha de remarcar que aquesta tramitació presencial no serà immediata.