Torna

Certificació Energètica d'Edificis

Quins edificis han de tenir el certificat?

 

Quins edificis tenen l'obligació de tenir un certificat d'eficiència energètica?

 •  Els edificis de nova construcció. 
 •  Els edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari.   
 •  Els edificis o parts d'edificis existents en els quals una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2.
 • Les reformes o ampliacions d'acord amb l'establert en el Reial decret 390/2021.
 • Els edificis o parts d'edificis amb una superfície útil total superior a 500 m2 dels usos definits en el Reial decret 390/2021.
 • Els edificis que han de realitzar obligatòriament la inspecció tècnica de l'edifici.

Quins edificis queden exclosos de tenir l'obligació de tenir un certificat d'eficiència energètica?

 •  Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d'un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de les exigències del Decret pogués alterar de forma inacceptable el seu caràcter o aspecte.
 • Edificis o unitats d'edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses. 
 •  Construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a dos anys.
 • Edificis industrials,de la defensa i agrícoles, a la part no residencial. 
 • Edificis o unitats d'edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m².
 • Edificis que es comprin per a reformes importants o per al seu enderroc.

Editor de Text Model de declaració d'exempció (no és necessari la seva presentació davant la DG Energia i Canvi Climàtic)