Torna

Certificació Energètica d'Edificis

Registre de tècnics certificadors

 

Per donar compliment a la disposició transitòria tercera s'habilita el registre de tècnics competents amb l'objectiu de facilitar als promotors o titulars dels edificis els llistats actualitzats de tècnics que, complint amb els requisits establerts a l'article 1.3 p) del procediment poden subscriure aquests certificats.

Amb aquest objectiu, es convida als diferents col•legis professionals de tècnics competents  que presentin davant la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la seva declaració de competència per tal de poder incorporar un enllaç amb els seus col•legiats interessats en prestar aquest servei.

 

 

 

- Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de les Illes Balears

- Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de Balears

 - Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears

- Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports

- Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste

- Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Menorca

- Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació d'Eivissa i Formentera

- Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Mallorca.

- Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante

- Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España

- Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación

- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

 - Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

- Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Cataluña y Baleares

- Colegio Oficial y Asociación de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos

- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación

-  Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales

- Colegio Oficial de Ingenieros de Montes