Torna

Central de Contractació

Acord marc per a la contractació centralitzada, prèvia homologació, del servei de neteja  (Expedient número CC 1/2019 AM)

catala PCAP.pdf PCAP.pdf

catala PPT.pdf PPT.pdf

FORMALIZACIO NETEJA 2019.pdf FORMALITZACIO NETEJA 2019.pdf

Editor de Text Annex 2.1 document licitació preu unitari.docx

Editor de Text Annex 2.2 document licitació preu a tant alçat.docx

Editor de Text Annex 4 Comunicació Formalització contracte basat.docx

Editor de Text Annex 5 Comunicació Formalització modificat contracte basat.docx

06. Annex 6 Comunicació Formalització pròrroga contracte basat.doc Annex 6 Comunicació Formalització pròrroga contracte basat.doc

Nou quadre actualitzat de les adreces electròniques de les empreses:

MAILS EMPRESA NETEJA 2020.pdfMAILS EMPRESA NETEJA 2020.pdf

NOTA: Les instruccions per als contractes basats de l'acord marc i els annexos relacionats a continuació es poden sol·licitar a l'adreça electrònica sneteja@cdc.caib.es

Annex 2. Document licitació

Annex 3. Càlcul grau de dispersió

Tots els annexos del PCAP