Torna

Central de Contractació

La Mesa de Contractació

La Mesa de Contractació de la Central de Contractació està integrada pels membres següents:

President:

El director o directora general competent en matèria de contractació pública.

Vocals:

Una persona en representació de la Intervenció General

Un funcionari/a dels quals tinguin encomanat l'assessorament jurídic de l'òrga de contractació centralitzada.

Un funcionari/a adscrit a la conselleria competent en matèria de contractació pública. 

Secretari:

El funcionari o funcionària que exerceixi la Secretaria de la Central de Contractació.

 

Quan la naturalesa dels béns o serveis objecte del contracte ho requereixi, l'òrgan de contractació, podrà designar com a vocals de la Mesa per a un procediment d'adjudicació concret tècnics amb coneiximents específics en la matèria.