Torna

Central de Contractació

Funcions de la Mesa de Contractació

La Mesa de Contractació assisteix el conseller o consellera competent en matèria de contractació pública i desenvolupa les funcions que li atribueix la normativa de contractació pública aplicable.