Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell C1

Descripció del nivell

L’examinand ha de ser capaç de comprendre una àmplia gamma de texts llargs i complexos, i de reconèixer-ne el sentit implícit. Ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera molt evident paraules o expressions. Ha de poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Ha de poder produir texts clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i ha de demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió.

Continguts avaluables

Els continguts avaluables del nivell C1 (domini funcional efectiu) són els que figuren en el document següent:

PDFContinguts avaluables del nivell C1

Estructura, durada i puntuació de la prova

Podeu consultar l’estructura, la durada i la puntuació de la prova de nivell C1 en aquest document:

PDFEstructura i durada de la prova de C1

Model de prova

Vegeu en el document següent el model de prova del nivell C1:

PDFModel de prova de C1

Model Vigent C1 Àudio 1.mp3Model C1 - Àudio 1

Model Vigent C1 Àudio 2.mp3Model C1 - Àudio 2

Banc de proves

Proves de convocatòries anteriors

Proves anteriors a 2013 (no en vigor)

Aquí podeu obtenir els arxius de les proves de llengua catalana de nivell C1 de les convocatòries anteriors.

Aquestes proves segueixen un sistema d’avaluació derogat i, per tant, no són vigents ni pel que fa al contingut ni a la puntuació. Les proves poden servir per practicar i fer exercicis, però en cap cas no s’han d’adoptar com a model a partir de la convocatòria de 2013.

Pàgina Web Convocatòria 2019

Pàgina Web Convocatòria 2018

Pàgina Web Convocatòria 2017

Pàgina Web Convocatòria 2016

Pàgina Web Convocatòria 2015

Pàgina Web Convocatòria 2014

Pàgina Web Convocatòria 2013

Pàgina Web Convocatòria 2012

Pàgina Web Convocatòria 2011 (juny)

Pàgina Web Convocatòria 2011 (octubre)

Pàgina Web Convocatòria 2010 (juny)

Pàgina Web Convocatòria 2010 (octubre)

Instruccions per als examinands

Consultau en el document següent les instruccions per als examinands de les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2.

PDFInstruccions per als examinands de les proves de llengua catalana

Criteris d'avaluació

Expressió escrita

Aquests document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió escrita de les proves.

PDFAvaluació expressió escrita

Expressió oral

Aquest document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió oral i interacció de les proves.

PDFAvaluació expressió oral i interacció