Torna

Llengua catalana EBAP

Llenguatge administratiu (LA)

Descripció del nivell

L’examinand ha de tenir la competència lingüística suficient per comprendre els texts administratius usuals i ha d’elaborar-los amb adequació i correcció.

Continguts avaluables

Els continguts avaluables de llenguatge administratiu són els que figuren en el document següent:

PDFContinguts avaluables de llenguatge administratiu

Estructura, durada i puntuació de la prova

Podeu consultar l’estructura, la durada i la puntuació de la prova de llenguatge administratiu en aquest document:

PDFEstructura i durada de la prova de llenguatge administratiu

Model de prova

Vegeu en el document següent el model de prova de llenguatge administratiu:

PDFModel de prova de llenguatge administratiu

Banc de proves

Proves de convocatòries anteriors

Proves anteriors a 2013 (no en vigor)

Aquí podeu obtenir els arxius de les proves de llengua catalana de llenguatge administratiu de les convocatòries anteriors.

Aquestes proves segueixen un sistema d’avaluació derogat i, per tant, no són vigents ni pel que fa al contingut ni a la puntuació. Les proves poden servir per practicar i fer exercicis, però en cap cas no s’han d’adoptar com a model a partir de la convocatòria de 2013.

Pàgina Web Convocatòria 2019

Pàgina Web Convocatòria 2018

Pàgina Web Convocatòria 2017

Pàgina Web Convocatòria 2016

Pàgina Web Convocatòria 2015

Pàgina Web Convocatòria 2014

Pàgina Web Convocatòria 2013

Pàgina Web Convocatòria 2012

Pàgina Web Convocatòria 2011 (juny)

Pàgina Web Convocatòria 2011 (octubre)

Pàgina Web Convocatòria 2010 (juny)

Pàgina Web Convocatòria 2010 (octubre)

Instruccions per als examinands

Consultau en el document següent les instruccions per als examinands de les proves de llengua catalana de llenguatge administratiu:

PDFInstruccions per als examinands de les proves de llengua catalana

Criteris d'avaluació

Aquests document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió escrita de les proves.

PDFAvaluació expressió escrita (LA)