Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell B2

Descripció del nivell

L’examinand ha de ser capaç de comprendre les idees principals i secundàries de texts més o menys complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloses discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Ha de ser capaç d’expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que ha de fer possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Ha de ser capaç de produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes, expressar un punt de vista sobre una qüestió i exposar els avantatges i inconvenients de diverses opcions.

Continguts avaluables

Els continguts avaluables del nivell B2 (avançat) són els que figuren en el document següent:

PDFContinguts avaluables del nivell B2

Estructura, durada i puntuació de la prova

Podeu consultar l’estructura, la durada i la puntuació de la prova de nivell B2 en aquest document:

PDFEstructura i durada de la prova de B2

Model de prova

Vegeu en el document següent el model de prova del nivell B2:

PDFModel de prova de B2

Model Vigent B2 - Àudio 1.mp3Model B2 - Àudio 1

Model Vigent B2 - Àudio 2.mp3Model B2 - Àudio 2

Banc de proves

Proves de convocatòries anteriors

Proves anteriors a 2013 (no en vigor)

Aquí podeu obtenir els arxius de les proves de llengua catalana de nivell B2 de les convocatòries anteriors.

Aquestes proves segueixen un sistema d’avaluació derogat i, per tant, no són vigents ni pel que fa al contingut ni a la puntuació. Les proves poden servir per practicar i fer exercicis, però en cap cas no s’han d’adoptar com a model a partir de la convocatòria de 2013.

Pàgina Web Convocatòria 2019

Pàgina Web Convocatòria 2018

Pàgina Web Convocatòria 2017

Pàgina Web Convocatòria 2016

Pàgina Web Convocatòria 2015

Pàgina Web Convocatòria 2014

Pàgina Web Convocatòria 2013

Pàgina Web Convocatòria 2012

Pàgina Web Convocatòria 2011 (juny)

Pàgina Web Convocatòria 2011 (octubre)

Pàgina Web Convocatòria 2010 (juny)

Pàgina Web Convocatòria 2010 (octubre)

Instruccions per als examinands

Consultau en el document següent les instruccions per als examinands de les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2.

PDFInstruccions per als examinands de les proves de llengua catalana

Criteris d'avaluació

Expressió escrita
Aquests document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió escrita de les proves.

PDFAvaluació expressió escrita

Expressió oral
Aquest document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió oral i interacció de les proves.

PDFAvaluació expressió oral i interacció