Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell A2

Descripció del nivell

L’examinand ha de ser capaç de comunicar-se en situacions senzilles que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes de necessitat immediata (informacions personals, familiars i laborals bàsiques).

Continguts avaluables

Els continguts avaluables del nivell A2 (bàsic) són els que figuren en el document següent:

PDFContinguts avaluables del nivell A2

Estructura, durada i puntuació de la prova

Podeu consultar l’estructura, la durada i la puntuació de la prova de nivell A2 en aquest document:

PDFEstructura i durada de la prova d'A2

Model de prova

Vegeu en el document següent el model de prova del nivell A2:

PDFModel de prova d'A2

Model Vigent A2 Exercici 1.mp3Model A2 - Exercici 1

Model Vigent A2 Exercici 2 - Imatge 1.mp3Model A2 - Exercici 2 - Àudio 1

Model Vigent A2 Exercici 2 - Imatge 2.mp3Model A2 - Exercici 2 - Àudio 2

Model Vigent A2 Exercici 2 - Imatge 3.mp3Model A2 - Exercici 2 - Àudio 3

Model Vigent A2 Exercici 2 - Imatge 4.mp3Model A2 - Exercici 2 - Àudio 4

Model Vigent A2 Exercici 2 - Imatge 5.mp3Model A2 - Exercici 2 - Àudio 5

Banc de proves

Proves de convocatòries anteriors

Proves anteriors a 2013 (no en vigor)

Aquí podeu obtenir els arxius de les proves de llengua catalana de nivell A2 de les convocatòries anteriors.

Aquestes proves segueixen un sistema d’avaluació derogat i, per tant, no són vigents ni pel que fa al contingut ni a la puntuació. Les proves poden servir per practicar i fer exercicis, però en cap cas no s’han d’adoptar com a model a partir de la convocatòria de 2013.

Pàgina Web Convocatòria 2019

Pàgina Web Convocatòria 2018

Pàgina Web Convocatòria 2017

Pàgina Web Convocatòria 2016

Pàgina Web Convocatòria 2015

Pàgina Web Convocatòria 2014

Pàgina Web Convocatòria 2013

Pàgina Web Convocatòria 2012

Pàgina Web Convocatòria 2011 (juny)

Pàgina Web Convocatòria 2011 (octubre)

Pàgina Web Convocatòria 2010 (juny)

Pàgina Web Convocatòria 2010 (octubre)

Instruccions per als examinands

Consultau en el document següent les instruccions per als examinands de les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2.

PDFInstruccions per als examinands de les proves de llengua catalana

Criteris d'avaluació

Expressió escrita
Aquests document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió escrita de les proves.

PDFAvaluació expressió escrita

Expressió oral
Aquest document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió oral i interacció de les proves.

PDFAvaluació expressió oral i interacció