Torna

Llengua catalana EBAP

Criteris per superar les proves

Certificat.jpg

Per superar les proves oficials de coneixements de llengua catalana i obtenir-ne el certificat, s’han de complir, necessàriament, dues condicions:

a) Obtenir, com a mínim, 50 punts en el total de la prova.
b) Obtenir el mínim de puntuació exigida en tots els blocs de què consta la prova.

En cap cas no es té en compte l’assistència al cursos o, en el cas dels cursos semipresencials i en línia, el nombre d’activitats superades.