Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell B1

Descripció del nivell

L’examinand ha de poder afrontar la major part de dificultats lingüístiques que es poden produir en situacions bàsiques, quotidianes i de comunicació real. Ha de poder produir i descodificar textos sobre temes que li són familiars o d’interès personal.

Continguts avaluables

Els continguts avaluables del nivell B1 (llindar) són els que figuren en el document següent:

PDFContinguts avaluables del nivell B1

Estructura, durada i puntuació de la prova

Podeu consultar l’estructura, la durada i la puntuació de la prova de nivell B1 en aquest document:

PDFEstructura i durada de la prova de B1

Model de prova

Vegeu en el document següent el model de prova del nivell B1:

PDFModel de prova de B1

Model Vigent B1 Exercici 1.mp3Model B1 - Exercici 1

Model Vigent B1 Exercici 2 - Anunci 1.mp3Model B1 - Exercici 2 - Àudio 1

Model Vigent B1 Exercici 2 - Anunci 2.mp3Model B1 - Exercici 2 - Àudio 2

Model Vigent B1 Exercici 2 - Anunci 3.mp3Model B1 - Exercici 2 - Àudio 3

Model Vigent B1 Exercici 2 - Anunci 4.mp3Model B1 - Exercici 2 - Àudio 4

Model Vigent B1 Exercici 2 - Anunci 5.mp3Model B1 - Exercici 2 - Àudio 5

Banc de proves

Proves de convocatòries anteriors

Aquí podeu obtenir els arxius de les proves de llengua catalana de nivell B1 de les convocatòries anteriors.

Pàgina Web Convocatòria 2019

Pàgina Web Convocatòria 2018

Pàgina Web Convocatòria 2017

Pàgina Web Convocatòria 2016

Pàgina Web Convocatòria 2015

Instruccions per als examinands

Consultau en el document següent les instruccions per als examinands de les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2.

PDFInstruccions per als examinands de les proves de llengua catalana

Criteris d'avaluació

Expressió escrita
Aquests document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió escrita de les proves.

PDFAvaluació expressió escrita

Expressió oral
Aquest document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió oral i interacció de les proves.

PDFAvaluació expressió oral i interacció