Torna

Llengua catalana EBAP

Destinataris

Destinataris.png

Pot inscriure's als cursos de llengua catalana:

Lapiz.png El personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears —inclòs el personal del  Servei de Salut i el dels cossos docents.

Lapiz.png El personal dels organismes i dels ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Lapiz.png El personal de les altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats que en depenen.

Creu.png Pla de Formació de Llengua Catalana de 2022: el personal de les administracions amb les quals l'EBAP ha subscrit un conveni per a un nivell corresponent no pot inscriure's en els cursos; en concret, el personal del Consell de Mallorca no pot inscriure's en els cursos del nivell C2 i de llenguatge administratiu, i el personal de l'IMAS no pot inscriure's en els dels nivells B2, C1 i de llenguatge administratiu.

Lapiz.png El personal dels serveis administratius de la Universitat de les Illes Balears.