Torna

Llengua catalana EBAP

Curs de llenguatge administratiu

Contingut del material didàctic LA.pdf Contingut del material didàctic de llenguatge administratiu

Formació en línia

La durada total del curs en línia de llenguatge administratiu és de 64 hores, que s’imparteixen totes mitjançant la plataforma d’ensenyament Moodle.

És molt important tenir en compte que es tracta d’un curs en línia, la qual cosa significa que tots els alumnes del mateix nivell treballen al mateix ritme, progressivament i durant tot el període docent segons un calendari establert. Per tant, no és una activitat formativa a distància, en què cada persona es marca el seu propi ritme de feina.

Cada grup té assignat un tutor o tutora, que s’encarrega de resoldre els dubtes dels alumnes, de fer-ne el seguiment i de qualificar-los les tasques.

Objectius

Els objectius del Curs de llenguatge administratiu són aquests:

• Conèixer l’estructura dels documents administratius més habituals.
• Tenir recursos per redactar de manera autònoma els documents administratius més habituals amb correcció ortogràfica i gramatical.
• Conèixer i saber usar de manera adequada els criteris de redacció del llenguatge administratiu.
• Conèixer i saber usar de manera adequada els criteris convencionals (abreviacions, majúscules i minúscules, i puntuació).
• Conèixer la terminologia administrativa i usar-la amb propietat.

Continguts i estructura

El curs s’estructura en tretze unitats, que consten d’una part teòrica i una altra de pràctica. Les dues primeres unitats són d’introducció al llenguatge administratiu. A partir de la tercera, els continguts teòrics es divideixen en quatre blocs:

• Documentació administrativa
• Qüestions gramaticals i criteris de correcció
• Convencions gràfiques
• Terminologia

Exemple unitat LA.jpg

Exemple d'unitat
(clicau per veure la imatge)

Activitats

Hi ha quatre tipus d’activitats:

• Qüestionaris: els corregeix i puntua automàticament la plataforma.
• Tasca en línia: la resposta s’ha en una finestra habilitada per a aquesta finalitat. La corregeix i qualifica el tutor o tutora.
• Tasca de pujada de fitxers: la tasca s’ha de fer amb un processador de texts i s’ha de penjar en l’espai corresponent. La corregeix i qualifica el tutor o tutora.

Exemple qüestionari LA.jpg

Exemple de qüestionari
(clicau per veure la imatge)

Exemple tasca LA.jpg

Exemple de tasca
(clicau per veure la imatge)

Còmput de les activitats per tenir dret a examen

Com en els cursos presencials de llengua catalana, en els cursos que es fan en línia s’han de complir uns mínims per tenir dret a examinar-se i optar al certificat corresponent. En aquest curs, cal superar la puntuació mínima (5 punts) en el 80 % de les activitats proposades com a obligatòries per tenir dret a examen.

En relació amb el percentatge anterior, el Curs de llenguatge administratiu de l’EBAP inclou 98 activitats obligatòries (qüestionaris i tasques).

Qualificació de les tasques

Segons el tipus de tasca, hi ha dos sistemes de qualificació:

• Qualificació numèrica: de 0 a 10 punts
• Qualificació amb escala:

– De 0 a 4,5 punts = torna a fer la tasca
– De 5 a 6,5 punts = bé
– De 7 a 8,5 punts = bastant bé
– De 9 a 10 punts = molt bé

Calendari

Les activitats es van obrint i tancant d’aquesta manera:

• Les activitats d’una nova unitat s’obriran sempre en dilluns.
• A partir d’aleshores, es disposa d’un termini de dues setmanes, segons la unitat, per respondre els qüestionaris i publicar les tasques a la plataforma.
• El termini per fer les activitats acaba sempre en dilluns (dues setmanes després d’haver-se obert), a les 23.55 hores. Això significa que, passada aquesta hora, ja no es poden fer els qüestionaris ni publicar cap tasca obligatòria.
• Uns quants dies després d’haver-se tancat la unitat, es publiquen els exercicis i les solucions corresponents en format de PDF, per si es volen imprimir o tornar a fer.
• Transcorregut un termini raonable, es torna a tenir accés als qüestionaris ja contestats, però sempre fora del còmput del 80 % d’activitats obligatòries per tenir dret d’examen.