Torna

Llengua catalana EBAP

Curs de nivell C2

Contingut del material didàctic de C2.pdf Contingut del material didàctic de C2

Formació en línia

La durada total del curs en línia de nivell C2 és de 64 hores, que s’imparteixen mitjançant la plataforma d’ensenyament Moodle.

És molt important tenir en compte que es tracta de formació en línia, la qual cosa significa que tots els alumnes del nivell treballen al mateix ritme, progressivament i durant tot el període docent segons un calendari establert. Per tant, no es tracta de formació a distància, en què cada persona es marca el seu propi ritme de feina.

Cada grup té assignat un tutor o tutora, que s’encarrega de resoldre els dubtes dels alumnes, de fer-ne el seguiment i de qualificar-los les taques.

Continguts i estructura

El curs està dividit en dotze unitats, que presenten la mateixa estructura. Cada una comença amb l’exposició dels objectius, que donen a conèixer els continguts que es treballaran. Inclou els blocs següents:

Domini pràctic del sistema lingüístic:

– Ortografia
– Morfosintaxi
– Lèxic

• Comprensió escrita
• Comprensió oral
• Expressió escrita

Exemple unitat C2 en línia.jpg

Exemple d'unitat
(clicau per veure la imatge)

En la modalitat en línia del curs de nivell C2 NO es treballen continguts d'expressió i interacció oral.

Hi ha un nombre elevat d’exercicis de tipologia ben diversa: curts, llargs, senzills, complexos, lúdics... Pel que fa als continguts teòrics, estan exposats de manera resumida i se solen ajustar estrictament als continguts avaluables del nivell C2. Per tant, durant el curs s’han de repassar i refrescar continguts de nivells anteriors per seguir adequadament els continguts del nivell C2. En aquest sentit, les unitats inclouen enllaços d’interès a manuals i obres de consulta que poden facilitar l’aprenentatge.

La filosofia del material és que a partir de la pràctica dels exercicis es puguin extreure i reforçar els coneixements teòrics.

Activitats

Hi ha dos tipus d’activitats:

• Qüestionaris: els corregeix i puntua automàticament la plataforma.
• Tasca en línia: s’ha d’escriure la resposta de l’exercici en una finestra habilitada per a aquesta finalitat. La corregeix i qualifica el tutor o tutora.
• Tasca de pujada de fitxers: s’ha de fer la tasca amb un processadors de texts i s’ha de penjar en l’espai corresponent. La corregeix i qualifica el tutor o tutora.

Exemple qüestionari C2 en línia.jpg

Exemple de qüestionari
(clicau per veure la imatge)

Exemple tasca C2 en línia.jpg

Exemple de tasca
(clicau per veure la imatge)

Còmput de les activitats per tenir dret a examen

En els blocs del curs que es treballen en línia cal superar la puntuació mínima (5 punts) en el 80 % de les activitats proposades com a obligatòries per tenir dret a examen.

Qualificació de les tasques

Segons el tipus de tasca, hi ha dos sistemes de qualificació:

• Qualificació numèrica: de 0 a 10 punts
• Qualificació amb escala:

– De 0 a 4,5 punts = torna a fer la tasca
– De 5 a 6,5 punts = bé
– De 7 a 8,5 punts = bastant bé
– De 9 a 10 punts = molt bé

Calendari

Les activitats es van obrint i tancant d’aquesta manera:

• Les activitats d’una nova unitat s’obriran sempre en dilluns.
• A partir d’aleshores, es disposa d’un termini de dues setmanes, segons la unitat, per respondre els qüestionaris i publicar les tasques a la plataforma.
• El termini per fer les activitats acaba sempre en dilluns (dues setmanes després d’haver-se obert), a les 23.55 hores. Això significa que, passada aquesta hora, ja no es poden fer els qüestionaris ni publicar cap tasca obligatòria.
• Un quants dies després d’haver-se tancat la unitat, se’n publiquen els continguts, els exercicis i les solucions corresponents en format de PDF, per si es volen imprimir o tornar a fer.
• Transcorregut un termini raonable, es torna a tenir accés als qüestionaris ja contestats, però sempre fora del còmput del 80 % d’activitats obligatòries per tenir dret d’examen.