Torna

Llengua catalana EBAP

C1 Semipresencial

Formació en línia

La durada total del curs semipresencial de nivell C1 és de 64 hores, de les quals se n’imparteixen 24 en la modalitat presencial i 40, mitjançant la plataforma d’ensenyament Moodle.

És molt important tenir en compte que es tracta de formació en línia, la qual cosa significa que tots els alumnes del nivell treballen al mateix ritme, progressivament i durant tot el període docent segons un calendari establert. Per tant, no es tracta de formació a distància, en què cada persona es marca el seu propi ritme de feina.

Cada grup té assignat un tutor o tutora, que és la persona responsable de les sessions presencials. En la part en línia s’encarrega de resoldre els dubtes dels alumnes, de fer-ne el seguiment i de qualificar-los les tasques.

Continguts i estructura

A la part en línia del curs el material didàctic està dividit en dotze unitats, que presenten la mateixa estructura. Cada una comença amb l’exposició dels objectius, que donen a conèixer els continguts que es treballaran. Inclou els blocs següents:

• Comprensió oral
• Comprensió escrita
• Domini pràctic del sistema lingüístic:

Fonètica
– Ortografia
– Morfosintaxi
– Lèxic

Exemple unitat C1 semipresencial.jpg

Exemple d'unitat
(clicau per veure la imatge)

 

El material en línia inclou exercicis de tipologia ben diversa: curts, llargs, senzills, complexos, lúdics... Pel que fa als continguts teòrics, només es recullen els que s’exigeixen el nivell C1, per la qual cosa algunes vegades serà necessari repassar coneixements i consultar altres materials o recursos en línia. En aquest sentit, les unitats inclouen enllaços d’interès a manuals i obres de consulta que poden facilitar l’aprenentatge.

La filosofia de les unitats és que, a partir de la pràctica dels exercicis, es puguin extreure i reforçar els coneixements teòrics.

En canvi, a les sessions presencials s’hi treballen els blocs d’expressió oral i interacció, i expressió escrita.

Activitats

Hi ha tres tipus d’activitats:

• Qüestionaris: els corregeix i puntua automàticament la plataforma.
• Tasca en línia: s’ha d’escriure la resposta de l’exercici en una finestra habilitada per a aquesta finalitat. La corregeix i qualifica el tutor o tutora.
• Tasca d’enregistrament d’àudio: s’ha d’enregistrar una intervenció i penjar l’arxiu en l’espai corresponent. La corregeix i qualifica el tutor o tutora.

Exemple qüestionari C1 semipresencial.jpg

Exemple de qüestionari
(clicau per veure la imatge)

Exemple tasca C1 semipresencial.jpg

Exemple de tasca
(clicau per veure la imatge)

Dret d'examen

En els blocs del curs que es treballen en línia cal superar la puntuació mínima (5 punts) en el 80 % de les activitats proposades com a obligatòries per tenir dret a examen.

A més, cal assistir a un mínim del 80 % de les sessions presencials.

Qualificació de les tasques

Segons el tipus de tasca, hi ha dos sistemes de qualificació:

• Qualificació numèrica: de 0 a 10 punts
• Qualificació amb escala:

– De 0 a 4,5 punts = torna a fer la tasca
– De 5 a 6,5 punts = bé
– De 7 a 8,5 punts = bastant bé
– De 9 a 10 punts = molt bé

Calendari

Les activitats es van obrint i tancant d’aquesta manera:

• Les activitats d’una nova unitat s’obriran sempre en dilluns.
• A partir d’aleshores, els alumnes disposen d’un termini de dues setmanes, segons la unitat, per respondre els qüestionaris i publicar les tasques a la plataforma.
• El termini per fer les activitats acaba sempre en dilluns (dues setmanes després d’haver-se obert), a les 23.55 hores. Això significa que, passada aquesta hora, ja no es poden fer els qüestionaris ni publicar cap tasca obligatòria.
• Uns quants dies després d’haver-se tancat la unitat, se’n publicaran els continguts, els exercicis i les solucions corresponents en format de PDF, per si es volen imprimir o tornar a fer.
• Transcorregut un termini raonable, es torna a tenir accés als qüestionaris ja contestats, però sempre fora del còmput del 80 % d’activitats obligatòries per tenir dret d’examen.