Torna

Llengua catalana EBAP

Curs de nivell C1

Contingut del material didàctic de C1.pdf Contingut del material didàctic de C1

Formació en línia

La durada total del curs en línia de nivell C1 és de 64 hores, que s’imparteixen totes mitjançant la plataforma d’ensenyament Moodle.

És molt important tenir en compte que es tracta de formació en línia, la qual cosa significa que tots els alumnes del nivell treballen al mateix ritme, progressivament i durant tot el període docent segons un calendari establert. Per tant, no es tracta de formació a distància, en què cada persona es marca el seu propi ritme de feina.

Cada grup té assignat un tutor o tutora, que s’encarrega de resoldre els dubtes dels alumnes, de fer-ne el seguiment i de qualificar-los les taques.

Continguts i estructura

El curs en línia de nivell C1 està dividit en dotze unitats, que presenten la mateixa estructura. Cada una comença amb l’exposició dels objectius, que donen a conèixer els continguts que es treballaran. Inclou els blocs següents:

• Comprensió oral
• Comprensió escrita
• Domini pràctic del sistema lingüístic:

– Fonètica
– Ortografia
– Morfosintaxi
– Lèxic

• Expressió oral i interacció
• Expressió escrita

Exemple unitat C1 en línia.jpg

Exemple d'unitat
(clicau per veure la imatge)

El material en línia inclou exercicis de tipologia ben diversa: curts, llargs, senzills, complexos, lúdics... Pel que fa als continguts teòrics, només es recullen els que s’exigeixen en el nivell C1, per la qual cosa algunes vegades serà necessari repassar coneixements i consultar altres materials o recursos en línia. En aquest sentit, les unitats inclouen enllaços d’interès a manuals i obres de consulta que poden facilitar l’aprenentatge.

La filosofia de les unitats és que, a partir de la pràctica dels exercicis, es puguin extreure i reforçar els coneixements teòrics.

Activitats

Hi ha quatre tipus d’activitats:

• Qüestionaris: els corregeix i puntua automàticament la plataforma.
• Tasca en línia: s’ha d’escriure la resposta de l’exercici en una finestra habilitada per a aquesta finalitat. La corregeix i qualifica el tutor o tutora.
• Tasca d’enregistrament d’àudio: s’ha d’enregistrar una intervenció i penjar l’arxiu en l’espai corresponent. La corregeix i qualifica el tutor o tutora.
• Tasca de pujada de fitxers: s’ha de fer la tasca amb un processadors de texts i s’ha de penjar en l’espai corresponent. La corregeix i qualifica el tutor o tutora.

Exemple qüestionari C1 en línia.jpg

Exemple de qüestionari
(clicau per veure la imatge)

Exemple tasca oral C1 en línia.jpg

Exemple de tasca
(clicau per veure la imatge)

Exemple tasca expressió escrita C1 en línia.jpg

Exemple de tasca
(clicau per veure la imatge)

 

Còmput de les activitats per tenir dret a examen

En els blocs del curs que es treballen en línia cal superar la puntuació mínima (5 punts) en el 80 % de les activitats proposades com a obligatòries per tenir dret a examen.

Qualificació de les tasques

Segons el tipus de tasca, hi ha dos sistemes de qualificació:

• Qualificació numèrica: de 0 a 10 punts
• Qualificació amb escala:

– De 0 a 4,5 punts = torna a fer la tasca
– De 5 a 6,5 punts = bé
– De 7 a 8,5 punts = bastant bé
– De 9 a 10 punts = molt bé

Calendari

Les activitats es van obrint i tancant d’aquesta manera:

• Les activitats d’una nova unitat s’obriran sempre en dilluns.
• A partir d’aleshores, es disposa d’un termini de dues setmanes, segons la unitat, per respondre els qüestionaris i publicar les tasques a la plataforma.
• El termini per fer les activitats acaba sempre en dilluns (dues setmanes després d’haver-se obert), a les 23.55 hores. Això significa que, passada aquesta hora, ja no es poden fer els qüestionaris ni publicar cap tasca obligatòria.
• Uns quants dies després d’haver-se tancat la unitat, se’n publiquen els continguts, els exercicis i les solucions corresponents en format de PDF, per si es volen imprimir o tornar a fer.
• Transcorregut un termini raonable, es torna a tenir accés als qüestionaris ja contestats, però sempre fora del còmput del 80 % d’activitats obligatòries per tenir dret d’examen.