Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

El Reial decret 1528/2012, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen les disposicions específiques d'aplicació a Espanya del Reglament (CE) núm. 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre, de normes sanitàries aplicables als subproductes animals i productes derivats no destinats a consum humà (SANDACH) i del Reglament (UE) núm. 142/2011 de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, disposa en l'article 20.1 que els operadors econòmics han de notificar a l'autoritat competent els establiments o plantes sota el seu control que estiguin en activitat en qualsevol de les fases de generació, transport, manipulació, processament, emmagatzemament, introducció en el mercat, distribució, ús o eliminació de subproductes animals i productes derivats.

L'article 24.1 del Reial decret 1528/2012 estableix que les autoritats competents han d'establir i mantenir actualitzada una llista dels establiments, plantes i operadors que hagin estat registrats d'acord amb l'article 20.

L'article 24.3 del Reial decret 1528/2012 disposa que a l'efecte de registrar-lo, els titulars dels establiments, plantes i operadors, han de facilitar obligatòriament a les autoritats competents les dades que hi consten en els apartats 1, 2 i 3 de l'annex I.

 En l'article 24.4 del Reial decret 1528/2012 estableix que les autoritats competents han d'assignar a cada establiment, planta o operador un codi d'identificació únic d'àmbit nacional, que s'ha d'ajustar a l'estructura següent: lletra "S", 2 dígits per a la província, 3 dígits per al municipi (ambdós d'acord amb els codis de l'Institut Nacional d'Estadística) i 3 dígits que l'identificaran de manera única, almenys municipal.

Aquest  registre no eximeix de l'obtenció  de resta d'autoritzacions legalment establertes com a competència d'altres organismes  o administracions  que afectin a l'activitat de la qual es objecte.  

Qualsevol canvi en les dades anteriorment esmentades haurà de ser comunicat a l'Administració per a la seva modificació en l'expedient corresponent.