Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Registre de criadors, subministradors i usuaris d'animals d'experimentació

Introducció

En aplicació del Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per la protecció dels animals utilitzats en experimentació i en altres finalitats científiques, inclosa la docència. Els centres o establiments privats de cria, subministradors o usuaris d'animals d'experimentació, hauran de ser autoritzats per la Direcció General de Medi Rural i Marí, amb caràcter previ a l'inici del seu funcionament.

Els centres o establiments públics, amb caràcter previ a l'inici del seu funcionament, hauran de ser inscrits en el registre habilitat a l'efecte. Una vegada obtinguts tots els permisos, autoritzacions o llicències exigibles per la normativa vigent, cap nou establiment podrà iniciar la seva activitat sense estar registrat i haver rebut el corresponent codi d'identificació.

Quan un establiment ja es trobi registrat en el Registre general d'explotacions ramaderes, es mantindrà el codi de registre, si bé també s'ha d'inscriure en aquest registre.

No es registraran com a centres diferents les unitats d'aquells centres que estiguin integrats per unitats independents entre sí físicament, a menys que tenguin un funcionament i una organització independents.

Quan un centre simultanieja activitats de cria, subministrament o usuari d'animals d'experimentació, en el registre s'inclouran totes i cada una d'elles, encara que quan un establiment usuari criï animals per al seu ús en les seves pròpies instal·lacions, només serà necessari que es registri com a establiment usuari, si bé ha de complir també amb totes les exigències establertes per als centres de cria.

Destinataris

Titulars de centres de cria, subministrador o usuari d'animals d'experimentació.

Simplificació documental

Documents

Lloc

A la Direcció General d'Agricultura, a les delegacions de l'empresa pública FOGAIBA (Palma, Campos, Felanitx, Manacor, Inca, sa Pobla i Sóller), als consells insulars d'Eivissa i Formentera i de Menorca, o bé en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Forma d'iniciació

A instància de part o d'ofici.

 

Òrgan competent per resoldre

Directora general de la Direcció General de Medi Rural i Marí.

Centre: Direcció General de Medi Rural i Marí. C/Reina Constança, 4. 07006 Palma

 

Termini màxim per a la resolució

Tres mesos

 

Termini màxim per a la notificació

Tres mesos

 

Silenci administratiu

Positiu

 

Fi de la via administrativa

No

 

 

Llista de normativa

  • Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per la protecció dels animals utilitzats en experimentació i en altres finalitats científiques, inclosa la docència.