Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d’Animals

Vius de les Illes Balears


Introducció

Els transportistes d'animals vius s'han d'autoritzar i registrar al Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius amb caràcter previ a l'exercici de la seva activitat, tal i com estableix el Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d'Animals de les Illes Balears i se'en regulen les autoritzacions.

També s'han d'autoritzar i registrar els contenidors i mitjans de transport d'animals vius, inclosos els contenidors i mitjans de transport utilitzats per transportar cans, moixos o fures, quan el transport es fa en relació amb una activitat econòmica, inclosa la cria d'animals per vendre, o amb ànim de lucre.

Hi ha cinc tipus d'autorització,segons el tipus de transport:

T1: transport de menys de 8 hores però més de 65 km (interilles).
T2: transport de més de 12 h (viatge llarg).
T2: transports de més de 8 h i menys de 12 h ( viatge llarg).
T3: transport dins d'una mateixa illa (màxim 65 km).
T4: transport d'animals propis amb els mitjans propis a menys de 50 km.


Destinataris

Els transportistes d'animals vius amb la raó social en el territori de les Illes Balears.

 

Documents

Per emplenar correctament les sol·licituds podeu consultar les instruccions per emplenar sol·licituds de transportistes _mitjans de transport.pdfinstruccions per emplenar sol·licituds de transportistes _mitjans de transport.pdf o bé dirigir-vos a la Adreces delegacions comarcals.pdf delegació comarcal del FOBAIBA o consell.pdf que tingueu més aprop.

 

Solicitud_d_inscripcio_renovacio_Registre_de_transportistes.pdfSol·licitud d'inscripcio renovacio Registre de transportistes.pdf

pla contingència caib.pdf pla contingència caib.pdf

 

El transportista, en el cas que després d'haver estat autoritzat es produeixin canvis en les dades consignades en el Registre, els ha de comunicar a l'autoritat competent en el termini que aquesta determini, que no pot excedir els 15 dies laborables des que aquests es produeixin.


Requisits

El transportista és el responsable de dur a bord de cada contenidor o mitjà de transport adscrit els documents següents:
a) Una còpia de l'autorització del transportista.
b) L'autorització del contenidor o mitjà de transport.
c) El registre d'activitat que estableix l'article 48 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril.
d) La documentació sanitària.

L'autorització del transportista té una validesa màxima de 5 anys, una vegada exhaurit el termini s'ha de sol·licitar la renovació de la inscripció d'alta al Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d’Animals de les Illes Balears.

 

Sol·licitud inscripcio_renovacio transportistes.pdf  Sol·licitud inscripció renovació transportistes.pdf

 

Forma d'iniciació

A instància de part o d'ofici

 

Òrgan competent per resoldre

Directora general de la Direcció General de Medi Rural i Marí.

Centre: Direcció General de Medi Rural i Marí. C/Reina Constança, 4. 07006 Palma

 

Termini màxim per a la resolució

Tres mesos

 

Termini màxim per a la notificació

Tres mesos

 

Silenci administratiu

Positiu

 

Fi de la via administrativa

No

 

Llista de normatives

  • Reglament (CE) 1/2005 del Consell, relatiu a la protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes.
  • Reial decret 751/2006, de 16 de juny, sobre autoritzacions i registres de transportistes i mitjans de transport d'animals.
  • Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal.
  • Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà.
  • Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament i l'aplicació de la Llei 1/1992.
  • Reial decret 363/2009, de 20 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1559/2005, de 23 de desembre, sobre condicions bàsiques que han de complir els centres de neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport per carretera en el sector ramader, i el Reial decret 751/2006, de 16 de juny, sobre autorització i registre de transportistes i mitjans de transport d'animals i pel qual es crea el Comitè Espanyol de Benestar i Protecció dels Animals de Producció.
  • Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d'Animals de les Illes Balears i se'n regulen les autoritzacions.