Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Registre de centres de neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport per carretera en el sector ramader

Introducció

Han de sol·licitar l'autorització i han d'estar inscrits en aquest registre els centres dedicats a la neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport per carretera de:
a) Animals de producció, incloses les espècies cinegètiques i els cans de canilla, però exceptuades les caseres d'abelles, els mol·luscs i els crustacis.
b) Productes per a l'alimentació dels animales de producció citats.
c) Subproductes d'origen animal no destinats a consum humà.

S'assignarà un número d'autorització a cada centre de neteja i desinfecció autoritzat. Aquesta autorització podrà limitar-se a una o vàries espècies particulars d'animals de producció, a determinades categories o estatut sanitari de dits animals, a determinats productes per a l'alimentació dels animals, o a determinades categories de subproductes d'origen animal no destinats a consum humà. Així mateix, l'autorització es podrà suspendre, modificar o extingir en funció de la situació sanitària de la zona de localització del centre concret.

 

Destinataris

Responsables de centres de de neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport per carretera en el sector ramader.

 

Documents

 

Requisits

Per poder ser autoritzats por la autoridad, els centres de neteja i desinfecció hauran de reunir, almenys, els següents requisits:
- Estar situats a una distància mínima d'un quilòmetre de qualsevol explotació ramadera, amb les següents excepcions:
a. Els annexes a centres de concentració, escorxadors i punts d'aturada per al descans d'animals. Així mateix, els centres annexes a plantes de transformació, plantes intermèdies i magatzems de subproductes d'origen animal no destinats a consum humà, així com a plantes de biogàs i compostatge en què s'utilitzen, transformen o composten dits subproductes.
b. Els centres de neteja i desinfecció construïts per donar servei exclusiu a explotacions ramaderes individuals o agrupades, associacions ramaderes o entitats societàries agrícoles de qualsevol tipus, incloses les agrupacions de defensa sanitària, societats cooperatives agràries o d'explotació comunitària de la terra i societats agràries de transformació, així com a empreses de productes per a l'alimentació animal.
c. Aquells casos en què, por concórrer circumstàncies específiques d'aplicació o factors d'especial consideració, com la ubicació de les explotacions o la situació sanitària específica de la zona que es tracti, mitjançant norma s'eximeixi d'aquest requisit.
- Estar situats a una zona que no estigui sotmesa a una prohibició o restricció de conformitat amb la legislació sanitària vigent. En el moment que es declari una epizootia i es restringeixin els moviments a la zona on estiguin ubicats, només podran donar servei als vehicles d'aquesta zona.
- Disposar d'un responsable de l'elecció i dilució del plaguicida o biocida d'ús ramader, la desinfecció dels vehicles, i del control de la documentació, que haurà d'estar en possessió del carnet de manipulador de plaguicides o biocides d'ús ramader o documentació equivalent expedida o reconeguda per l'autoritat competent.

Documents

Lloc

La sol·licitud d'inscripció s'ha de trametre al Servei de Ramaderia de la Direcció General de Medi Rural i Marí, per això s'ha de presentar la sol·licitud a qualsevol  Adreces delegacions comarcals.pdf delegació comarcal del FOBAIBA o consell.pdf, o bé en la forma o bé en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

Òrgan competent per resoldre

Directora general de la Direcció General de Medi Rural i Marí.

Centre: Direcció General de Medi Rural i Marí. C/Reina Constança, 4. 07006 Palma