Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Registres de control dels animals potencialment perillosos de les Illes Balears

 

Introducció

Per tal de garantir la seguretat pública, la Llei 50/1999, de 23 de desembre, i el Reial decret 287/2002, de 22 de març, estableixen la normativa bàsica per delimitar el règim de tinença dels animals potencialment perillosos. Amb la Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 17 de maig de 2006 es crean tres registres de control dels animals potencialment perillosos a les Illes Balears:

 

1. Registre autonòmic d'animals potencialment perillosos de les Illes Balears

Es crea el Registre autonòmic d'animals potencialment perillosos de les Illes Balears, constituït per dues seccions:

 1. La secció de registre de cans potencialment perillosos, on s'inclouen tots els cans potencialment perillosos.
 2. La secció de registre d'animals perillosos, que inclou la resta d'animals domèstics o salvatges considerats com a animals de companyia, classificats com a perillosos, així com els que reglamentàriament puguin determinar-se en el futur.

Aquest registre informatitzat està constituït per les dades del Registre d'identificació dels animals de companyia de les Illes Balears (RIACIB), d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria de 21 de maig de 1999, per la qual es regula la identificació dels animals de companyia a les Illes Balears, i les dades aportades pels ajuntaments que figuren en el registre municipal.


2. Registre municipal d'animals potencialment perillosos

Cada ajuntament ha de disposar d'un registre municipal d'animals potencialment perillosos que ha d'incloure obligatòriament les dades següents:
- Dades personals del posseïdor: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon de contacte.
- Dades de l'animal: espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d'identificació electrònica.
- Nom del veterinari col·legiat que ha tramitat el certificat sanitari.
- Lloc habitual de residència de l'animal.
- Incidents que hagi produït l'animal al llarg de la seva vida coneguts per les autoritats administratives o judicials i les forces de seguretat.
- Funció/aptitud de l'animal (companyia, guarda, defensa, caça, exhibició, cria, venda, etc.).

Els responsables del Registre han de notificar immediatament a les autoritats administratives o judicials qualsevol incidència que figuri en el Registre perquè, un cop valorada, adoptin si escau les mesures cautelars o preventives que correspongui.


3. Registre d'antecedents sancionadors relacionats amb la tinença d'animals perillosos

El certificat establert en el punt 1.c) de l'article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus per cap de les sancions accessòries de les previstes a l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos, ha de ser emès per la Direcció General de Medi Rural i Marí i s'ha d'expedir d'acord amb la informació tramesa per les corresponents autoritats municipals i dels consells insulars amb competències en matèria de sancions.
El Registre d'antecedents sancionadors relacionats amb la tinença d'animals perillosos constarà de les dades següents:
- Dades personals del sancionat: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon de contacte.
- Òrgan que ha imposat la sanció.
- Tipus de sanció accessòria imposada.
- Data de resolució.

 

Destinataris

Els propietaris d'animals potencialment perillosos.

 

Documents

La llicència municipal per a la tinença d'animals potencialment perillosos s'ha de sol·licitar al municipi on resideixi l'animal. En qualsevol cas, per obtenir o renovar la llicència administrativa per la tinença d'animals potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits següents:

 1. Ser major d'edat.
 2. No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
 3. No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accesòries de les previstes a l'article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, del Règim jurídic d'animals potencialment perillosos.
 4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per la tinença d'animals potencialment perillosos.
 5. Acreditar la formalització d'una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000 euros.

En relació amb el punt 3, s'ha de sol·licitar el certificat de no haver estat sancionat per a la obtenció de la llicència municipal al Servei de Ramaderia de la Direcció General de Medi Rural i Marí de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de les Illes Balears.

 

Sol_licitud_llicencia_cans_perillosos.pdf Sol·licitud llicencia cans perillosos.pdf

 

Obligacions dels propietaris d'animals potencialment perillosos

 • La venda, traspàs, donació i mort de l'animal s'ha de comunicar en el termini de 15 dies al registre.
 • En cas de robatori o pèrdua, el termini de comunicació és de 48 hores.
 • L'entrada en el territori de les Illes Balears d'animals potencialment perillosos que es traslladin amb caràcter permanent o per un període superior a tres mesos obliga els propietaris a inscriure'ls en el Registre en un termini no superior a 15 dies. 
 • Anualment, el propietari de l'animal ha d'aportar a l'autoritat gestora del Registre un certificat sanitari sobre la salut i aptitud de l'animal emès per un veterinari col·legiat.

 

Llista de normatives

 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 17 de maig de 2006 per la qual es crea el registre autonòmic d'animals potencialment perillosos de les Illes Balears.