Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Explotacions equines

L'objecte principal del Reial decret 804/2011, de 10 de juny, és establir les normes d'ordenació bàsiques del sector equí i unes normes mínimes de prevenció i control de certes malalties incloses en un pla sanitari equí.

 

D'altra banda, el Reial decret 1515/2009, de 2 d'octubre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie equina, desenvolupa un sistema d'identificació individual d'animals equins. Aquest sistema ha de facilitar l'accés a la qualificació sanitària individual dels èquids davant determinades malalties.

 

El Reial decret 804/2011, de 10 de juny, té per objecte establir:

 

a) Les normes bàsiques d'ordenació de les explotacions equines on es mantinguin èquids, en matèria de registre d'explotacions, infraestructura zootècnica i sanitat i benestar animal.

b)  Les bases del Pla sanitari equí respecte de les malalties que preveu l'annex II.

 

S'entén com a:

 

a) Èquid: mamífer solípede de qualsevol espècie del gènere Equus de la família Equidae, i els seus encreuaments.

b) Propietari de l'animal: la persona que figura com a tal en la secció 3 del document d'identificació equina o passaport referit a l'article 3 del Reial decret 1515/2009, de 2 d'octubre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie equina, sense perjudici del que preveu la disposició addicional única.

c) Explotació equina de petita capacitat: explotació que alberga èquids fins a un màxim de 5 unitats de bestiar gros (UBG) o de 10 UBG en el cas d'animals d'abast. A aquests efectes, s'entén com a:

 

  •  1 UBG: qualsevol animal més gran de dotze mesos d'edat.
  •  0,5 UBG: qualsevol animal més gran de 6 mesos i fins als 12 mesos d'edat.
  •  0,2 UBG: qualsevol animal fins als 6 mesos d'edat.

 

El titular de l'explotació equina s'ha d'assegurar que en la seva explotació es compleixen les condicions mínimes que estableixen els apartats 2, 3, 4 i 5, i trametre una declaració responsable a l'autoritat competent amb anterioritat a l'inici de l'activitat.

 

Estan subjectes a l'autorització prèvia de l'autoritat competent els centres de concentració d'èquids, inclosos els dipòsits o remuntes de sementals equins i centres de reproducció, i els centres d'animals d'experimentació, els escorxadors d'èquids, els llocs de control, les explotacions de reproducció per a producció de carn i les explotacions d'encebament. En el cas dels escorxadors, l'autorització ha de preveure específicament el sacrifici d'èquids.

 

L'article 3 a no és aplicable a les poblacions d'èquids que visquin en condicions salvatges o semisalvatges. Els apartats b, e, f i g de l'article 3 no són aplicable a les explotacions equines extensives. Els apartats b, d, e, f i g de l'article 3 i l'article 4 no són aplicables a les explotacions equines de petita capacitat.

 

En funció de la mida de l'explotació hi ha d'haver personal suficient que apliqui un programa higienicosanitari bàsic sota la supervisió del veterinari oficial, habilitat o autoritzat. Aquest programa ha d'estar a disposició de l'autoritat competent i ha de ser actualitzat almenys cada quatre anys.

 

El llibre d'explotació ha de tenir un format aprovat per l'autoritat competent i ha de contenir les dades mínimes que s'indiquen en l'annex IV del Reial decret.

 

Les explotacions no comercials de petita capacitat i les pastures no han de disposar del llibre d'explotació, si bé han de portar un llibre simplificat en què hi constin, almenys, les dades relatives al propietari, a la identificació dels animals i als naixements i les morts dels animals.

 

 

Inscripció al registre

 

Abans d'iniciar l'activitat, el titular d'una explotació equina ha de sol·licitar-ne la inscripció al Registre d'explotacions equines. Per a això, ha d'emplenar i lliurar la sol·licitud única -en la qual ha d'indicar que vol inscriure l'explotació al Registre d'explotacions equines- i la fitxa zootècnica corresponent. En el cas que ja hagi presentat part de la documentació necessària, o tota, no cal que torni a presentar-la sinó que és suficient que indiqui l'expedient en què es troba aquesta documentació.

 

Si l'explotació ja té número de registre d'explotació ramadera, perquè està inscrita al Registre en altres unitats de producció, s'ha d'indicar aquest número a la sol·licitud.

 

Una vegada que el titular rebi la resolució d'alta a la secció d'explotacions equines del Registre d'explotacions ramaderes, ha de presentar-se a l'oficina comarcal per diligenciar l'obertura del llibre de registre. Queden excloses d'aquesta obligació les explotacions de petita capacitat -excepte les classificades com a tractants, que han de dur un llibre de registre-, les quals han de conservar durant tres anys les guies d'entrada i sortida dels èquids com a llibre de registre.

 

Documents específics

Declaració jurada equins.docDeclaració jurada equins.doc

Fitxa zootècnica explotacions equines.docFitxa zootècnica explotacions equines.doc