Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Explotacions de boví

 

Inscripció al registre

 

Abans d'iniciar l'activitat, el titular d'una explotació bovina ha de sol·licitar-ne la inscripció al Registre general  d'explotacions. Per a això, ha d'emplenar i lliurar la sol·licitud única -en la qual ha d'indicar que vol inscriure l'espècie bovina al Registre general d'explotacions- i la fitxa zootècnica corresponent. En el cas que ja hagi presentat part de la documentació necessària, o tota, no cal que torni a presentar-la sinó que és suficient que indiqui l'expedient en què es troba aquesta documentació.

 

Si l'explotació ja té número de registre d'explotació ramadera, perquè està inscrita al Registre en altres unitats de producció, s'ha d'indicar aquest número a la sol·licitud.

 

En el cas que a l'explotació hi hagi més unitats productives i la ubicació de l'espècie per a la qual se sol·licita l'alta no coincideixi amb la ubicació principal, s'ha d'indicar aquesta circumstància a la fitxa zootècnica.

 

Una vegada que el titular rebi la resolució d'alta de l'espècie bovina al Registre general d'explotacions ha de presentar-se a l'oficina comarcal per diligenciar l'obertura del llibre de registre.

 

Documents específics

Fitxa zootècnica explotacions de boví.pdfFitxa zootècnica explotacions de boví.pdf