Torna

Secció d'atmosfera

Taxes per serveis en matèria de contaminació atmosfèrica

La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013 (BOIB núm. 195 de 29 de desembre de 2012), va revisar i actualitzar les taxes per serveis en matèria de contaminació atmosfèrica. La quantia de les taxes s’actualitza cada any mitjançant les corresponents Resolucions del Conseller d’Hisenda i Pressuposts.