Torna

Secció d'atmosfera

Índex de la qualitat de l'aire de les Illes Balears (IQAib)

 

Índex de Qualitat de l'Aire:

índex de les dades horàries no validades en temps real (no verificades i, per tant, provisionals) que les xarxes d'avaluació de la qualitat de l'aire envien oficialment al Ministeri per a la Transició Ecològica, segons l'Ordre TEC/351/2019, de 18 de març, per la qual s'aprova l'Índex Nacional de Qualitat de l'Aire. Aquestes dades es poden consultar en:

 

Visor del Ministeri Visor de l'Agència Europea de Medi Ambient


Efectes en la salut i ecosistemes


Metodologia del càlcul de l’índex de qualitat de l’aire:

-En els contaminants NO2, O3 i SO2, s’han d’utilitzar els valors de concentracions horàries per al càlcul de l’índex.
-Pel que fa a PM10 i PM2.5, el càlcul s’ha de fer sobre la base de la mitjana mòbil de les 24 h anteriors.

Nivells de l’índex.
En funció dels valors registrats per a cadascun dels contaminants, s’ha d’establir un nivell de qualitat de l’aire que pot ser:
a) Molt bo.
b) Bo.
c) Regular.
d) Dolent.
e) Molt dolent.

Els rangs establerts per a cada nivell de l’índex per a cadascun dels contaminants són els següents:
a) PM2,5.
1r Molt bo 0-10 μg/m3.
2n Bo 11-20 μg/m3.
3r Regular 21-25 μg/m3.
4t Dolent 26-50 μg/m3.
5è Molt dolent 51-800 μg/m3.

b) PM10.
1r Molt bo 0-20 μg/m3.
2n Bo 21-35 μg/m3.
3r Regular 36-50 μg/m3.
4t Dolent 51-100 μg/m3.
5è Molt dolent 101-1200 μg/m3.

c) NO2.
1r Molt bo 0-40 μg/m3.
2n Bo 41-100 μg/m3.
3r Regular 101-200 μg/m3.
4t Dolent 201-400 μg/m3.
5è Molt dolent 401-1000 μg/m3.

d) O3.
1r Molt bo 0-80 μg/m3.
2n Bo 81-120 μg/m3.
3r Regular 121-180 μg/m3.
4t Dolent 181-240 μg/m3.
5è Molt dolent 241-600 μg/m3.

e) SO2.
1r Molt bo 0-100 μg/m3.
2n Bo 101-200 μg/m3.
3r Regular 201-350 μg/m3.
4t Dolent 351-500 μg/m3.
5è Molt dolent 501-1250 μg/m3.

L’índex ha de reflectir el pitjor nivell de qualsevol dels cinc contaminants.