Torna

Secció d'atmòsfera

Registre PRTR-AIRE

Què és el PRTR?

El E-PRTR és el Registre Europeu d'Emissions i Transferències de Contaminants (European Pollutant Release and Transfer Register) , aprovat, per la Comissió Europea el febrer de 2006, amb el Reglament (CE) 166/2006, relatiu a l'establiment d'un registre europeu d’emissions i transferències de contaminants, pel qual es modifiquen les directives 91/689/CEE i 96/61/CE. Aquest registre substitueix l'inventari EPER (European Emissions Register), amb el qual s’ha cobert sis períodes anuals (de 2001 a 2006), i amplia el seu camp d'actuació pel que fa a les activitats afectades i als contaminants. A més, afegeix emissions al sòl i també transferència de residus

A l'Estat Espanyol, el Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril regula el subministrament d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades (BOE, núm. 96 de 21-4-2007). Aquest Reial Decret especifica:

 • Les activitats afectades pel nou registre E-PRTR (Annex I): són 59 activitats industrials de la Llei 16/2002(IPPC) més 11 de noves (explotacions mineres subterrànies, a cel obert (>25 ha), depuradores urbanes (>100.000 hab. eq.) o industrials(10.000 m³/dia), piscifactories (capacitat >1.000 t/any de peixos o crustacis), entre d'altres.
 • La llista de substàncies que s'han de notificar (Annex II). Pel que fa a les emissions a l’aire són un total de 68 contaminants:
  • les del Reglament 166/2006 i
  • també el carboni orgànic total (COT), les partícules sòlides totals (PST) i els metalls Tali(Tl), Antimoni (Sb), Cobalt (Co), Manganès (Mn) i Vanadi (V) del RD 653/2003, sobre incineració de residus
 • La informació que s'ha de declarar de l'establiment i dades d'emissions (Annex III). Les empreses afectades tenen l'obligació de notificar anualment les seves emissions en el registre estatal E-PRTR. Quan es superin els llindars de notificació especificats en el Reglament PRTR i en el RD 508/2007 aquestes emissions passen a informació pública.
Procediment de notificació i validació PRTR
 • Els complexos industrials han de notificar anualment les emissions que generen
 • Les autoritats competents i els Estats membres han de validar la informació
 • S’ha de garantir l’accés del públic a la informació

Les emissions atmosfèriques de l’any anterior notificades per les instal·lacions, en el període de gener a març, són validades durant els mesos d’abril a juny per l'autoritat autonòmica competent. Les dades de totes les comunitats autònomes són recopilades i revisades pel Ministeri i quan les notificacions superen els llindars de notificació fixats a l'Annex II del Reglament 166/2006 es poden consultar lliurement a la pàgina web del PRTR ( Pàgina Web http://www.prtr-es.es ), la qual cosa no vol dir que es superin els límits d'emissió permesos.

Qui ha de notificar les emissions al PRTR?

Les activitats afectades per la Llei 16/2002 queden classificades en 11 grups (capítol I de l'annex del RD 508/2007):

 • Instal·lacions de combustió.
 • Producció i transformació de metalls.
 • Indústries minerals.
 • Indústries químiques.
 • Gestió de residus.
 • Indústria del paper i cartró.
 • Indústria tèxtil.
 • Indústria del cuiro.
 • Indústries agroalimentàries i ramaderes.
 • Consum de dissolvents orgànics.
 • Indústria del carboni. 

Altres activitats no afectades per la Llei 16/2002, les quals s'agrupen en els següents (capítol IIde l'annex I del RD 508/2007): 

 • Sector energia.
 • Indústria mineral: explotacions subterrànies i pedreres de més de 25 ha.
 • Indústria química: fabricació de productes pirotècnics.
 • Gestió de residus: depuradores públiques o privades.
 • Fabricació i transformació de fusta.
 • Ramaderia i aqüicultura intensiva.
 • altres activitats: drassanes per vaixells de 100 m d'eslora.
Informació a introduir en la declaració
 • Quantitat en kg/any i tres dígits significatius.
 • Tipus de mètode M/C/E.
  • Origen del mètode.
  • Mètode analític o de càlcul.
  • Norma associada.
  • -- Normes incloses en Guia E-PRTR.
  • -- Altres
  • Fonts de factors de càlcul.

Mètode per obtenir la dada d'emissió (M/C/E)

 • Mesurada (M): a partir de mesures de les concentracions dels contaminants en els focus emissors obtingudes amb mètodes normalitzats o acceptats.
 • Calculada (C): càlculs a partir de mètodes d’estimació (balanç de matèria) o factors d’emissió acceptats nacional o internacionalment representatius del sector industrial.
 • Estimada (E): a partir d’estimacions no normalitzades fonamentades en hipòtesis òptimes o en previsions d’experts.
PRTR a les Illes Balears

A les Illes Balears, 18 instal·lacions industrials han notificat les dades d'emissions corresponent a l’any 2013 en el registre E-PRTR: 13 de Mallorca, 3 d’Eivissa i 2 de Menorca. A continuació es desglossa les empreses segons l’epígraf PRTR

Epígraf PRTR

Descripció

Núm. d’empreses que notifiquen

1.c

 Instal·lació de combustió  > 50 Mw.

5

3.c.i

 Fabricació de ciment > a 500 t/dia

1

3.g

 Fabricació de productes ceràmics, teules …  > 75 t/dia

2

4.a.ii

 Hidrocarburs oxigenats, cetones, estèrs, etc. (Fabricació de biodiesel).

1

4.f.2

 Fabricació de productes pirotècnics

1

5.a

 Valorització o eliminació de residus perillosos

1

5.b

 Incineració dels residus municipals, d’una capacitat de més de 3 t/h

1

5.d

 Abocadors de tot tipus

4

5.f

 Tractament aigües residuals urbanes (> 100.000 hab. Equiv)

2