Torna

Secció d'atmòsfera

Avaluació - Zonificació

La Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig, relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa, va substituir les anteriors Directives i va introduir regulacions per a nous contaminants, com les partícules PM2,5. Aquesta Directiva va ser incorporada a l'ordenament jurídic espanyol a través del Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

Aquest Reial Decret estableix que les comunitats autònomes dividiran el seu territori en zones i aglomeracions, en les quals s'haurà d'avaluar la qualitat de l'aire per als contaminants: ozó, diòxid de sofre (SO2), diòxid de nitrogen (NO2), òxids de nitrogen (NOx), partícules (PM10, PM2,5), benzè, monòxid de carboni (CO), plom, arsènic, cadmi, níquel, mercuri, benzo(a)pirè i altres hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP).

Aquesta avaluació es farà mitjançant mesures fixes, mesures indicatives, modelitzacions i altres mètodes suplementaris.

El territori de les Illes Balears es divideix, actualment, en les següents set zones:

Zona

Superfície (Km2)

Població (a 1-gen-2018)
ES0401 – Palma 74 396.753
ES0413 – Resta de Mallorca 2.827 428.485
ES0402 – Serra de Tramuntana 740 54.875
ES0409 – Maó- Es Castell 47 38.813
ES0410 – Resta de Menorca 650 53.107
ES0411 – Eivissa 11 49.727
ES0412 – Resta d’Eivissa i Formentera 643 107.148

El resultat es mostra en el següent mapa de zonificació de les Illes Balears on s'ubiquen les estacions de control de qualitat de l'aire.


    

El Ministeri de Medi Ambient disposa d'una pàgina web molt completa on es pot consultar l'avaluació oficial de la qualitat de l'aire a tot el territori espanyol, incloent les Illes Balears.

La informació es pot consultar en els formats oficials i també en formats més accessibles al públic. S'ha de destacar el document que inclou l'evolució de l'avaluació des de l'any 2001, amb totes les comunitats autònomes. A més, es presenta la informació de l'ozó, contaminant que és objecte d'un especial seguiment entre els mesos d'abril a setembre, d'acord amb el disposat a la normativa.

Avaluació oficial de la qualitat de l'aire a Espanya