Torna

Secció d'atmosfera

Descripció de la xarxa

Què és i com s'estructura?

En l'actualitat el Govern de les Illes Balears disposa d'un total de set estacions de vigilància i control. Tres d'elles estan situades a Palma, una al carrer Foners, altra al parc de Bellver i l'altra a La Misericòrdia. Una altra és una estació mòbil, el que permet utilitzar-la en qualsevol indret de les Illes Balears. També hi ha una estació al municipi de Ciutadella a Menorca, i l'última es troba a Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa.

  Parc de Bellver (Palma)
  Carrer Foners (Palma)
  Estació Mòbil  
Estació de Palma (Bellver) - Xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l'aire. Estació de Palma (Foners) - Xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l'aire. Estació mòbil - Xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l'aire.
 
Ciutadella (Menorca)
Sant Antoni de Portmany (Eivissa)
 
Estació de Menorca (Ciutadella) - Xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l'aire. Estació d'Eivissa (Sant Antoni de Portmany) - Xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l'aire.  

 

Funcionament de les estacions

L'any 2001 es va posar en marxa un nou sistema informàtic i la base de dades actual conté, les dades diàries i horàries, en continu de les concentracions dels diferents contaminants.
Cadascuna de les estacions està equipada amb uns analitzadors específics per a cada contaminant i el corresponent sistema d'adquisició i enregistrament de dades. Aquests aparells estan connectats per via telefònica amb el nostre ordinador central que es comunica amb cadascuna de les estacions per tal de recollir les dades emmagatzemades. Aquesta posada al dia ens permet calcular un índex de qualitat de l'aire a l'entorn de cada estació.
Les estacions de control i seguiment funcionen de forma automatitzada, comptant amb sistemes per a la captació i anàlisi de les mostres d'aire.

  Gràfic del funcionament de les estacions de la Xarxa balear de vigilància i control de l'aire.  

En els informes de qualitat de l'aire els valors s'expressen en concentracions de micrograms de contaminant per metre cúbic d'aire.

 

Estacions de la xarxa

A més de les estacions pròpies, el Govern balear rep les dades dels diferents punts de mesura establerts per certes empreses, les activitats de les quals fan necessari el control de la qualitat de l'aire al seu voltant. Més concretament són: 

- Les onze estacions situades al voltant de les centrals tèrmiques de Mallorca, Menorca i Eivissa.
- L'estació de la planta incineradora de residus de Mallorca.
- L'estació de la fàbrica de ciment de Lloseta. 

Les estacions es classifiquen en nivells diferents segons sigui l'ocupació del sòl i el tipus de fonts emissores que afecten l'àrea d'ubicació:

             - Nivell 1: Àrees urbanes, suburbanes o rurals. 
             - Nivell 2: Àrees de trànsit, industrials o de fons.