Torna

Secció d'atmosfera

Comerç de drets d'emissió de CO2 del període 2008-2012

Una vegada finalitzat el període 2008-2012 de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, s’adjunten les dades de les instal·lacions de Balears, en format Excel, detallant les tones de CO2 assignades per a cada any i cada instal·lació així com les tones de CO2 realment emeses i verificades.

Les instal·lacions han entregat cada any, al Registre de drets d’emissió, els drets corresponents a les emissions reals verificades, complint el disposat a la Llei 1/2005, de 9 de març, que regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Fulla de Càlcul Excel- pestanya GEI 2008-2012 per poder descarregar.

La gràfica corresponent al període 2008-2012 pel sector de generació d’energia elèctrica mostra que les emissions reals han superat les emissions assignades, amb una diferència mitjana pel període de 1.600.000 tones de CO2 emeses de més anualment. També s’observa una davallada de les emissions a partir de l’any 2009.

Gràfica1

El sector industrial inclòs al comerç de drets d’emissió està representat a les Illes Balears per la fabricació de ciment i de maons, teules i material de construcció. S’observa que les emissions reals han estat inferiors a les emissions assignades a l’inici del període.

S’ha de remarcar que les emissions mitjanes anuals del sector industrial no arriben al 5% de les emissions del sector de producció d’electricitat. El sector industrial, associat a la construcció, presenta una davallada important a partir de l’any 2008, per causa de la crisi econòmica. Aquesta davallada es manté fins l’any 2011 en què la tendència s’inverteix, superant les emissions de 2012 les de l’any anterior.

Gràfica2