desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

L’article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la Bona Administració i del Bon Govern de les Illes Balears estableix el següent:

“Convenis de col·laboració.

  1. Els òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.
  2. Els òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de fer pública, en la pàgina web institucional i en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis subscrits referida al quadrimestre anterior, sens  perjudici de la inscripció en el Registre de convenis i acords. La informació s’ha de mantenir disponible a Internet durant tot l’exercici pressupostari. Igualment, s’ha de mantenir disponible a Internet la informació referida a l’exercici immediatament anterior.”

Llistat de convenis de col.laboració subscrits per Multimèdia l'any 2016 i 2017:

Convenis 2016.xls Convenis 2016.xls

- Convenis primer quadrimestre:

Convenis 1er quadrimestre 2017.xls Convenis 1er quadrimestre 2017.xls

- Convenis segon quadrimestre 2017:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10712/599655/resolucio-del-director-gerent-de-multimedia-de-les

S'informa també que Multimèdia ha subscrit, en data 12 de juliol de 2017 el següent conveni: Conveni de col·laboració entre Froza, SL i Multimèdia de les Illes Balears, SA per a la ubicació d'equips de telecomunicacions públics i privats al centre de telecomunicacions de Son Dameto.

Convenis 2016.xls Convenis 2on Quadrimestre 2017.xlsx

- Convenis tercer quadrimestre 2017:

Convenis 3er Quadrimestre 2017.xlsConvenis 3er Quadrimestre 2017.xls

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@mib.caib.es
www.ibetec.cat