avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Accessibilitat

DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

El Govern de les Illes Balears s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web i la seva aplicació per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.caib.es/webgoib i exclou les pàgines que condueixen a enllaços externs.

Situació de compliment:

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, a causa de les excepcions i de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Manca de conformitat amb Reial Decret 1112/2018.

1. Ús d'encapçalaments:Escassetat de capçaleres per estructurar el contingut.

Els elements de capçalera (role="heading") serveixen per identificar els títols de les diferents seccions on s'estructura un document. El nivell emprat a cada capçalera és el que definirà l'estructura jeràrquica de les seccions del document. Per tant, aquesta estructura de capçaleres i els nivells emprats ha de ser correcta reflectint l'estructura lògica del contingut de la pàgina, identificant com a capçaleres tots els títols de secció, sense emprar elements de capçalera únicament per crear efectes de presentació i sense saltar-se nivells intermedis en baixar a la jerarquia de capçaleres.

S'està emprant un únic encapçalat a la pàgina, sent aquest insuficient tenint en compte la quantitat de contingut textual present a la pàgina. Emprar una única capçalera principal pot ser insuficient en la majoria de les ocasions. S'ha d'organitzar i estructurar el contingut de la pàgina en diferents seccions usant els elements de capçalera per indicar el títol de cada secció per tal de facilitar la lectura i comprensió del contingut.

Una estructura correcta de capçaleres és de gran importància ja que les aplicacions d'usuari i els productes de suport, com els lectors de pantalla, poden proporcionar mecanismes especials de navegació que permetin als usuaris accedir ràpidament a les diferents seccions que componen una pàgina web (p. ex. mitjançant un índex o mapa del document amb accessos directes a les diferents seccions del mateix).

2. Separació de contingut i presentació: Generació de contingut des dels fulls d'estil

No s'han de fer servir els fulls d'estil per incloure contingut o informació, ja que no estarà disponible per als lectors de pantalla o altres aplicacions d'usuari no gràfiques. Tota la informació ha d'estar disponible al contingut de la pàgina, al codi HTML.

Per tant, no s'ha d'incloure contingut textual des de CSS mitjançant els pseudoelements :before o :after i la propietat content.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 10 d'abril de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duita a terme pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 4 de març de 2024.

Observacions i dades de contacte

El Govern de les Illes Balears pretén continuar millorant i oferir als ciutadans el millor servei possible. Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018 com ara:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
  • Transmetre altres dificultats d'accés a l'contingut
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web

Mitjançant el següent formulari de contacte o trucant a al telèfon 971177140.

Podeu presentar:

  • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
  • Una sol•licitud d'informació accessible relativa a:
    • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4 o,
    • Continguts que estan exempts de compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

Mitjançant el següent procediment: Peticions d'informació accessible i queixes relatives a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació que recull l'article 13 del Reial decret 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.

Si un cop realitzada una sol•licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits previstos en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi passat el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del procediment Reclamacions relativa a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils

Contingut opcional

L'última revisió de l'accessibilitat s'ha fet el març de 2024.

S'han usat eines automàtiques per verificar l'accessibilitat de la pàgina (Observatorio de Accesibilidad) i s'han corregit els errors mitjançant una autoavaluació duita a terme per l'organisme del sector públic. El resultat obtingut ha estat el següent:

Filler Resultat
Puntuació mitjana del lloc web 9.42
Nivell d'adequació estimat AA
Situació d'acompliment estimada Parcialment conforme

Nivell AA WCAG 2.1

El lloc web està dissenyat per a la visualització responsive, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima en les tauletes tàctils i en els dispositius mòbils.