Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Peticions d'Informació accessible i queixes relatives a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils.

Gestionar les queixes relatives al compliment dels requisits sobre accessibilitat dels llocs web i de les aplicacions mòbils de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com, sol·licitar la informació relativa a continguts que estan exclosos o exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat d'aquests llocs web i aplicacions mòbils.

Codi SIA

2308448

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

20 dies hàbils.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

En cas de sol·licituds d'informació accessible s'haurà de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Òrgan competent per a resoldre

L'organ competent per materia

Tràmits

X

Presentació de sol·licitud

Requisits

No hi ha requisits.

Documentació a presentar

Formulari de presentació (per al canal presencial)

Models:

Termini màxim

En qualsevol moment.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

L'organ competent per materia

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Immersió Digital

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears). Tel.: 971177140

(accessibilitat@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

L’òrgan directiu (direcció general o secretaria general) competent per a la tramitació del procediment/servei

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar