Torna

Servei de Formació

 

Reconeixement d'interès sanitari

El reconeixement d'interès sanitari per a actes de caràcter científic es regula per l'Ordre de 19 de juny de 1984, publicada en el BOE de dia 2 de juliol de 1984.

Què es pot reconèixer com a interès sanitari?

Actes de caràcter científic d'àmbit nacional o internacional organitzats per entitats públiques o privades i que promoguin la difusió de ciències i tècniques relacionades amb la salut. 

Taxes

icono_http.gif https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3987

Procediment 

 1. Presentació de la sol·licitud.
 2. Revisió de documentació.
 3. Resolució de reconeixement d'interès sanitari firmada per la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en salut. 
 4. L’entitat organitzadora ha d'enviar a la Direcció General d’ d’Acreditació, Docència i Recerca en salut les conclusions de l'acte en un termini de 2 mesos des de la data de realització de l'acte. 

Com s’ha de sol·licitar el reconeixement d'interès sanitari?

S’ha d’aconseguir el full de sol·licitud a través de l’enllaç que es troba a l’apartat “Descàrrega del model de sol·licitud” d’aquesta mateixa pàgina, o bé a la seu electrónica.

Contacte:

Servei de Formació Sanitària
Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació
Correu electrònic de contacte: stafc_ib@caib.es

La sol·licitud s’ha de presentar amb una anterioritat mínima de tres mesos a la data de realització de l’acte. S’ha de presentar la sol·licitud i la documentació en el Registre General de la Conselleria de Salut, o a qualsevol altre registre públic, de conformitat amb el que disposa l’article 38.4 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Documentació que s’ha de presentar:

 1. Sol·licitud dirigida a la Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut (Servei de Formació Sanitària)
 2. Fotocòpia del CIF de l’entitat organitzadora.
 3. Programa científic a desenvolupar, que ha d’incloure una síntesi de les comunicacions o ponències, així com la data i el lloc de realització de l'activitat.
 4. Pressupost econòmic on consti la quota dels assistents i altres fonts de finançament.
 5. Document justificant del pagament de taxes (model TG046).
 6. Currículum de l'entitat organitzadora on consti:
  • Nom de l’entitat.
  • Domicili social.
  • Junta directiva.
  • Nombre de socis o membres que la integren (només exigible en cas que el sol·licitant sigui una associació). 
  • Publicacions que edita l’entitat. 
  • Actes científics i/o d'interès sanitari organitzats per l’associació o l’entitat en els darrers cinc anys.

Una vegada s’ha obtingut el reconeixement:

L'entitat organitzadora ha de trametre a la Direcció General d’ Acreditació, Docència i Recerca en salut les conclusions de l'acte en un termini de 2 mesos des de la data de realització de l'acte.

Referència legal:

Guia_UDMFyC_2010.pdf Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum, de 19 de juny de 1984, que regula el reconeixement d'interès sanitari per a actes de caràcter científic

Descàrrega del model de sol·licitud:

Guia_UDMFyC_2010.pdf Model de sol·licitud per al reconeixement d'interès sanitari 

Organisme: Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació
Correu electrònic de contacte: stafc_ib@caib.es
Telèfon: 971176112