Torna

Servei de Formació

 

Reconeixement d'interès sanitari

El reconeixement d'interès sanitari per a actes de caràcter científic es regula per l'Ordre de 19 de juny de 1984, publicada en el BOE de dia 2 de juliol de 1984.

Què es pot reconèixer com a interès sanitari?

Actes de caràcter científic d'àmbit nacional o internacional organitzats per entitats públiques o privades i que promoguin la difusió de ciències i tècniques relacionades amb la salut. 

Procediment 

 1. Presentació del formulari (Seu electrònica).
 2. Revisió de documentació.
 3. Resolució de reconeixement d'interès sanitari firmada pel director general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació. 
 4. L’entitat organitzadora ha d'enviar a la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació les conclusions de l'acte en un termini de 2 mesos des de la data de realització de l'acte. 

Com s’ha de sol·licitar el reconeixement d'interès sanitari?

S’ha de presentar a través de la seu electrónica

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/personas/tramites/tramite/1542923/

Contacte:

Servei de Formació Sanitària
Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació
Correu electrònic de contacte: stafc_ib@caib.es

La sol·licitud s’ha de presentar amb una anterioritat mínima de tres mesos a la data de realització de l’acte. S’ha de presentar a través de la seu electrónica

Documentació que s’ha de presentar:

 1. Fotocòpia del CIF de l’entitat organitzadora.
 2. Programa científic a desenvolupar, que ha d’incloure una síntesi de les comunicacions o ponències, així com la data i el lloc de realització de l'activitat.
 3. Pressupost econòmic on consti la quota dels assistents i altres fonts de finançament.
 4. Document justificant del pagament de taxes (model TG046).
 5. Currículum de l'entitat organitzadora on consti:
  • Nom de l’entitat.
  • Domicili social.
  • Junta directiva.
  • Nombre de socis o membres que la integren (només exigible en cas que el sol·licitant sigui una associació). 
  • Publicacions que edita l’entitat. 
  • Actes científics i/o d'interès sanitari organitzats per l’associació o l’entitat en els darrers cinc anys.

Una vegada s’ha obtingut el reconeixement:

L'entitat organitzadora ha de trametre a la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació les conclusions de l'acte en un termini de 2 mesos des de la data de realització de l'acte.

Referència legal:

Guia_UDMFyC_2010.pdf Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum, de 19 de juny de 1984, que regula el reconeixement d'interès sanitari per a actes de caràcter científic

Organisme: Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació
Correu electrònic de contacte: stafc_ib@caib.es
Telèfon: 971176112