Torna

Política Financera

Memòries anuals de les línies d'ajuts al finançament amb aval d'ISBA, SGR

Un dels objectius prioritaris del Govern de les Illes Balears, és afavorir la creació de riquesa i ocupació a través del desenvolupament econòmic de la comunitat, promovent iniciatives de recolzament a les empreses i desenvolupant accions dirigides a la millora de la seva competitivitat. A la vegada, es pretén dotar a les pimes de la comunitat autònoma de recursos financers en condicions òptimes de termini i tipus d’interès que permetin fer font a situacions extraordinàries de manca de liquiditat.

Les empreses espanyoles han estat, tradicionalment, molt dependents del finançament bancari, tant pel que fa a les seves necessitats d’inversió com per a la seva operativa corrent. Aquesta dependència és encara major en el cas d’empreses de menor dimensió, les pimes. Al mateix temps, les pimes constitueixen el percentatge majoritari del teixit empresarial espanyol i són, en el seu conjunt, el principal ocupador del país, per la qual cosa, una restricció a l’accés bancari, derivat inicialment de problemes estrictament financers, té un impacte significatiu en el conjunt de l’economia.

L’any 2020 va estar marcat per l’impacte en l’economia degut a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que va provocar la declaració de l’estat d’alarma, prorrogat en diverses ocasions, l’efecte del qual encara manté vàries mesures de limitació de l'activitat econòmica, restriccions de l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes i les activitats d'hostaleria i restauració, amb efectes també sobre l’activitat de la resta de pimes i autònoms. Fet que suposa una dràstica disminució dels ingressos de les pimes, fins i tot, afectant a la seva supervivència.

En aquest context, la liquiditat de les empreses es presenta com una peça clau en el manteniment de la viabilitat de pimes i autònoms i, en conseqüència, dels llocs de feina que s’hi deriven.

Apropar al teixit empresarial balear l’accés al finançament que permeti l’obtenció de recursos es torna un element prioritari per ajudar-lo a créixer i ser competitiu en els propers anys.

El 28 de març de 2020, just començar l’estat d’alarma, el Govern va llençar una línia extraordinària de finançament amb aval d’ISBA, SGR, amb condicions molt avantatjoses i bonificació del cost de l’aval i tipus d’interès.

L'any 2021 es va mantenir la voluntat d'oferir ajuts al finançament amb avals d'ISBA, SGR aprovant-se una convocatòria extraordinària d'ajudes a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per a cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

A continuació trobareu les memòries on es detallen les dades de la formalització d’operacions de les línies de 2020 i  2021, per illes i sectors productius. 

Aquestes actuacions estan cofinançades per la Unió Europea amb el Fons REACT-UE, com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19 en el marc de el Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.

Imatge 5072068