Torna

Política Financera

Convocatòria línia CAIB-ISBA 2022

Cofinançat per la Unió Europea

Aquesta convocatòria té per objecte regular per a l’exercici de 2022 l’atorgament d’ajuts als emprenedors i a les empreses de les Illes Balears, segons la definició que consta en l’annex 2 de la convocatòria, que hagin formalitzat operacions financeres avalades o coavalades per ISBA, SGR, destinades a finançar noves inversions productives o per a liquiditat, formalitzades entre l’1 de desembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022.

Les operacions avalades per ISBA, SGR, han de complir els requisits següents:

  • avals financers concedits per ISBA, SGR,
  • tipus d’interès fix entre l’1,5 % i el 2,5 % o tipus d’interès variable entre l’euríbor + 1,5 % i l’euríbor + 2,5 %, i
  • comptar amb el refiançament de la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, SA (d’ara endavant, CERSA), en un import mínim del 25 %, o bé comptar amb el coaval de CREA SGR, en un percentatge mínim del 50 % per inversió creativa i cultural.

Els ajuts es destinen a cobrir part dels costs financers dels quatre primers anys de les operacions que es formalitzin amb ISBA, SGR, en els termes i les condicions que s’estableixen en la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022, modificada per la Resolució de la consellera d' Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de maig de 2022.

Els beneficiaris d’ajuts derivats de convocatòries d’anys anteriors no poden ser beneficiaris simultàniament dels ajuts que regula aquesta convocatòria per una mateixa operació de finançament o projecte d’inversió.

Els ajuts per operacions de finançament d’inversions productives i per operacions de finançament d’inversions productives transformadores poden ser objecte de cofinançament en un 60 % dins l’objectiu polític 1, objectiu específic 3 («El reforç del creixement sostenible i la competitivitat de les pimes i la creació d’ocupació en aquestes, també mitjançant inversions productives») del Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears, en els termes que consten en els apartats 3, 4, 6 i 7 de la convocatòria.

En la taula següent trobareu el resum dels tipus d’ajuts classificats d’acord amb l’operació financera avalada.

Tipus d'operació financera Beneficiari*(1) Quantia màxima nominal operació financera sobre la qual s'ha de calcular l'ajut Tipus d'ajut
Cost de l'aval d'ISBA, SGR Cost equivalent a l'1,5% del tipus d'interès Comissió d'estudi  Comissió d'obertura 
Liquiditat (operacions noves) pime 300.000,00 € Anualitat 1:
100% del cost de l'aval amb el límit de l'1,25% sobre l'import de l'aval
Anualitats 2 a 4:
50% del cost de l'aval amb el límit del 0,625% sobre l'import de l'aval
 
x x x
Liquiditat per renovació  pime 300.000,00 € Anualitats 1 a 4:
50% del cost de l'aval amb el límit del 0,625% sobre l'import de l'aval
x x x
Liquiditat estació de servei 300.000,00 €*(2) 100% del cost de l'aval  amb el límit de l'1,25% sobre l'import de l'aval 1,5% del tipus d'interès del nominal disposat Equivalent al 0,75% Equivalent al 0,75%
Finançament d'inversions productives

pime

determinada gran empresa elegible

1.000.000,00 € Anualitat 1:
100% del cost de l'aval amb el límit de l'1,25% sobre l'import de l'aval
Anualitats 2 a 4:
50% del cost de l'aval amb el límit del 0,625% sobre l'import de l'aval
L'import equivalent a l'1,5% del tipus d'interès durant els quatre primers anys de l'operació de finançament*(3). x x
Finançament d'inversions productives transformadores

pime

determinada gran empresa elegible

1.000.000,00 € Anualitats 1 a 4:
100% del cost de l'aval amb el límit de l'1,25% sobre l'import de l'aval
L'import equivalent a l'1,5% del tipus d'interès durant els quatre primers anys de l'operació de finançament*(3). Equivalent al 0,75% Equivalent al 0,75%

*(1)Nota: Veure al'annex 2.A la definició de pime, d'estació de servei i de determinada gran empresa elegible.

*(2)Nota: La quantia màxima de nominal serà l'import demanat com a bestreta a compte d'acord amb el Reial decret llei 6/2022, incrementat en un 70%, amb el límit de 300.000 €

*(3)Nota:Veure l'annex 3 de la Resolució on s'especifica l'import equivalent per cada 1.000 euros de nominal segons diferents modalitats de termini de l'operació de finançament avalada.

El termini per presentar les sol·licituds per als beneficiaris prevists en l'apartat 2.1.1 de la convocatòria s’inicia dia 4 de març de 2022 i finalitza dia 9 de desembre de 2022.

Per als beneficiaris prevists en els apartats 2.1.2 i 2.1.3 de la convocatòria, el termini s' inicia dia 6 de maig de 2022 i finalitza dia 9 de desembre de 2022.

Procediment en seu electrònica

Aquí trobareu els formularis i el procediment en Seu Electrònica de la Convocatòria  per a l’any 2022 d’ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d’obertura i d’estudi, els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears (codi SIA 2856264).

Per presentar la documentació heu de fer servir un dels canals que s’indiquen a l’apartat 9.1 de la convocatòria.

Obligacions de publicitat del cofinançament del Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears

Si heu sol·licitat ajuts per a pimes per operacions de finançament d’inversions productives i per operacions de finançament d’inversions productives transformadores, aquí vos podeu descarregar el codi HTML per complir amb les obligacions de publicitat que estableixen els apartats 2.5.i) i 2.5.q) de la convocatòria.

http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/archivopub.do?ctrl=MCRST31ZI385903&id=385903

Línia de finançament ISBA CAIB 2022

Folleto ISBA

Folleto ISBA Productos