Torna

Política Financera

Ajuts al finançament d’emprenedors i empreses amb aval d’ISBA, SGR 

Un dels objectius del Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, és fomentar la creació de riquesa i d’ocupació i el desenvolupament econòmic, promovent polítiques integrals de suport a les empreses i lluitant contra les situacions econòmiques i conjuntures extraordinàries.

Des de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni es promouen iniciatives de recolzament als emprenedors i a les empreses i es desenvolupen accions dirigides a la millora de la seva competitivitat. A la vegada, es pretén dotar al teixit empresarial de la comunitat autònoma de recursos financers en condicions òptimes de termini i tipus d’interès que permetin fer front a situacions extraordinàries de manca de liquiditat.

Pel que fa al mercat financer, la fluïdesa de l’accés a recursos per al finançament d’emprenedors i empreses en condicions competitives, resulta fonamental per al dinamisme dels sectors productius i la creació de llocs de feina, en especial, per a la petita i la mitjana empresa que constitueix el nucli fonamental del teixit productiu de les Illes Balears.

L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears actua en col·laboració amb la societat de garantia recíproca ISBA, SGR, per instrumentar aquesta política de suport als emprenedors i a les empreses.

Des de l’any 2006 la conselleria competent en matèria d’hisenda aprova anualment una convocatòria d’ajuts als emprenedors i a les empreses de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres de les operacions de finançament d’inversions productives i de liquiditat avalades o coavalades per ISBA, SGR i que s’hagin formalitzat entre l’1 de desembre de l’any anterior i el 30 de novembre de l’any en curs.

En el següent enllaç trobareu informació sobre la Convocatòria per a l’any 2022 d’ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d’obertura i d’estudi, els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears, aprovada per Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer (BOIB núm. 32, de 3 de març de 2022) i modificada per Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de maig (BOIB núm.59, de 5 de maig de 2022).