Torna

Política Financera

Convocatòria línia d'ajuts CAIB-ISBA 2023

Per Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 30 de març de 2023 es va aprovar la convocatòria per a l’any 2023 d’ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d’obertura i d’estudi, els interessos i el cost de l’aval de societats de garantia recíproca, d’operacions de finançament d’inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa  FEDER 2021-2027 de les Illes Balears.

Bases reguladores Decret 29/2011, d'1 d'abril, de mesures urgents en matèria de finançament d'inversions productives i liquiditat de les pimes a les Illes Balears
Convocatòria BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023
Entitat col·laboradora

ISBA, SGR

Podeu consultar el procediment de selcció de l'entitat col·laboradora en aquest enllaç.

Destinataris Emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears, que compleixin els requisits del punt 2 de la convocatòria
Objecte subvencionat Operacions de crèdit formalitzades amb entitats financeres i avalades per societats de garantia recíproca, per finançar:
- Liquiditat
- Inversió
Els requisits de les operacions es recullen en els punts 1, 4, 5, 6, 7 i Annex 2 de la convocatòria.
Terminis Les operacions financeres han d'estar formalitzades entre l'1 de desembre de 2022 i el 30 de novembre de 2023

Els ajuts es poden sol·licitar fins al 9 de desembre de 2023
Presentació de sol·licituds

Forma de presentació preferent: per mitjà de l'entitat col·laboradora, que les trametrà a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació telemàticament per mitjà del procediment següent.

Per la resta de vies de presentació, podeu consultar el punt 9.1 de la convocatòria.

La documentació a presentar és la que figura en el punt 9.2 de la convocatòria.


Els formularis a emplenar són els següents (que també figuren en el procediment telemàtic de la Seu Electrònica CAIB):
- Sol·licitud amb declaració responsable sobre el compliment dels requisits per part del beneficiari.
- Declaració de veracitat de dades bancàries (compte corrent del beneficiari per cobrar l'ajut).
- Declaració responsable d'ajuts d'Estat que ha rebut el beneficiari.

Tipus d'ajuts segons el beneficiari i l'operació financera (Annex 4 convocatòria)

Cofinançament fons Feder

Els ajuts per operacions de finançament d’inversions productives i per operacions de finançament d’inversions productives transformadores poden ser objecte de cofinançament en un 60 % dins l’objectiu polític 1, objectiu específic 3 («El reforç del creixement sostenible i la competitivitat de les pimes i la creació d’ocupació en aquestes, també mitjançant inversions productives») del Programa  FEDER 2021-2027 de les Illes Balears, en els termes que consten en els apartats 3, 4, 6 i 7 de la convocatòria.

Els beneficiaris d'ajuts per operacions d'inversió han de complir amb les obligacions del punt 2.4 i), q)  de la convocatòria. En concret:

i) Exhibir en un lloc visible per al públic almenys un cartell d’una mida mínima d’A3 o una pantalla electrònica equivalent amb informació sobre l’operació, on es destaqui l’ajut del fons.

Podeu descarregar el cartell en aquest enllaç.

En el cas que el cartell de mida A3 no sigui adequat pel tipus d'empresa i/o activitat, per exemple en el cas d'un empresari individual del sector del taxi, el cartell es pot substituir per un adhesiu en el vehicle de mida menor.

Novetat: aquests adhesius es poden recollir a les diverses seus d'ISBA, SGR. Es recomana telefonar abans d'anar.

q) Reconèixer l’ajut del FEDER al lloc web oficial —si se’n disposa— i en les seves xarxes socials fent una breu descripció de l’operació, de manera proporcionada en relació amb el nivell de l’ajut, els objectius i els resultats, i destacant el suport financer de la Unió Europea.