Torna

Política Financera

Col·laboració amb ISBA, SGR

L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears actua en col·laboració amb la societat de garantia recíproca ISBA, SGR, per instrumentar la política de suport a les empreses.

ISBA, SGR, és una entitat financera sense ànim de lucre que té per objecte contribuir al desenvolupament de l’economia de les Illes Balears, a través de la concessió de garanties que avalin les propostes dels emprenedors i les empreses de les Illes Balears, en especial les petites i les mitjanes empreses davant els bancs i les caixes d’estalvis, per facilitar l’accés al finançament en les millors condicions del mercat.

Per mitjà de la societat de garantia recíproca ISBA SGR, el Govern de les Illes Balears pot facilitar l’accés al finançament en condicions molt avantatjoses que permetran fixar el camí de la reconstrucció econòmica i fomentar les inversions productives cap a una transformació del model econòmic, més just.

Per això, cada any s’impulsen les convocatòries d’ajuts al finançament d’emprenedors i empreses amb l’aval d’ISBA, SGR. En aquestes línies, ISBA, SGR actua com a entitat col·laboradora, d’acord amb l’article 26.2.f) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i actua en nom i per compte de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, donat que compleix amb les condicions de solvència i eficàcia exigides en el Decret 122/2000, d’1 de setembre.

A més, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dóna suport a la societat de garantia recíproca  que es posa en relleu des de l’any 2011 per mitjà d’un Conveni de col·laboració amb ISBA, SGR, que es va actualitzar el 22 de novembre de 2019. Aquest conveni de recolzament té per objecte:

  1. Garantir el nivell de solvència d’ISBA, SGR, mitjançant ajudes al fons de provisions tècniques.
  2. Determinar els mecanismes de refiançament sobre les garanties creditícies que ISBA, SGR tingui concedides als seus socis partícips que siguin  empreses amb activitat efectiva en el territori de les Illes Balears, en determinades condicions.
  3. Donar suport a la liquiditat d’ISBA, SGR, mitjançant bestretes reintegrables.

Aquí trobareu la normativa d’aplicació en matèria de societats de garantia recíproca.

ISBA