Informació relativa a les accions de promoció de Política Financera

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

 

El Govern de les Illes Balears promou accions de política financera des de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni que, entre d’altres, exerceix les funcions de tutela relativa a les competències assumides en matèria de caixes d’estalvis, de cooperatives de crèdit i d’assegurances, com les encaminades a promocionar i impulsar instruments financers, i fer el seguiment dels convenis de col·laboració amb les societats de garantia recíproca, en especial amb ISBA, SGR.

L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears actua en col·laboració amb la societat de garantia recíproca ISBA, SGR, per instrumentar la política de suport a les empreses, per facilitar l’accés de les empreses, en especial dels emprenedors i les petites i mitjanes empreses, al finançament en les millors condicions de mercat i reduir-ne el cost.

En aquest sentit, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears posa en marxa diverses convocatòries d’ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR d’operacions de finançament d’inversions productives i de liquiditat.

Així mateix, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni en l’exercici de les seves competències vigila el compliment estricte dels requisits exigits per la normativa i el seguiment de les bones pràctiques bancàries com a l’obligació de les entitats financeres.