El Servei d’Ordenació Farmacèutica te com objectius principals la planificació i la gestió de les polítiques en matèria d’ordenació farmacèutica que garanteixen a tota la població l’accés als medicaments amb facilitat, igualtat i equitat.

Per dur a terme aquests objectius es realitzen actuacions d’autorització i control dels establiments sanitaris que custodien i dispensen medicaments, així com dels professionals que en ells exerceixen les seves funcions.

 

CONVOCATÒRIA CONCURS 2024

 

COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Resolució del director general de Prestacions, Farmàcia i Consum per la qual es nomenen els membres de la comissió de valoració per a instruir i valorar els mèrits dels 18 concursos per a adjudicar una oficina de farmàcia convocats per les Resolucions de 13 de febrer de 2024 (BOIB núm. 24, de 17 de febrer).
 
  BOIB núm, 69 de 25 de maig de 2024


NOTIFICACIÓ RECURSOS

Notificació a les persones interessades dels recursos d’alçada interposats contra les Resolucions del director general de Prestacions, Farmàcia i Consum de 13 de febrer de 2024 per les quals es convoquen 18 concursos de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia (BOIB núm. 24, de 17 de febrer).
 
  BOIB núm, 52 de 20 d'abril de 2024


NOVES CONVOCATÒRIES DELS CONCURSOS


S'han publicat al BOIB núm. 24, de 17 de febrer, les Resolucions del director general de Prestacions, Farmàcia i Consum de 13 de febrer de 2024 per les quals es convoquen 18 concursos de mèrits per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia.

Aquestes resolucions s’han dictat en execució de les sentències de 27 de maig de 2013 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i les sentències de 28 d’abril de 2015 i de 21 de juliol de 2021 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem i de la sentència 589/2021, de 9 de novembre de 2021, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balear.

El termini per a la presentació de sol·licituds per a participar en aquests concursos és d’un mes, finalitzarà el 18 de març de 2024.

  Més informació

  Accés als tràmits telemàtics

AVÍS SOBRE EL CONCURS D’OFICINES DE FARMÀCIA 2015

 

lazo_pdf.gif  Instruccions sobre els procediments a seguir pels adjudicataris de les noves oficines de farmàcia

lazo_pdf.gif  Informació del Servei de Planificació Sanitària sobre les infraestructures sanitàries de titularitat pública en funcionament, en projecte o en fase de cosntrucció en municipis en els quals s'han adjudicat oficines de farmàcia en el Concurs 2015

 

Informació sobre la sol·licitud de devolució de garantia de noves oficines de farmàcia

Un cop oberta l'oficina de farmàcia, el titular pot sol·licitar la devolució de la garantia constituïda mitjançant el tràmit específic que trobarà a l'apartat de tràmits i en què haurà d'adjuntar la documentació següent:

  • Original del resguard de la fiança (model 801)
  • Declaració responsable de veracitat de dades bancàries

 

 

Convocatòria de concurs de mèrits per a l'adjudicació d'oficines de farmàcia a les Illes Balears - 2024

Més informació

carta_serveis_240.gif

L'objectiu de garantir la qualitat, la seguretat i l'eficàcia, així com un ús responsable del medicament marca les accions de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia en sintonia amb el conjunt del Sistema Nacional de Salut.
lazo_pdf.gif Carta de Serveis